SFS 2004:600 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2004:600 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
040600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45)

skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2 Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit på-

träffad och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får

den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas

endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap. miljöbalken till-

lämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som se-

nare skall prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap.
miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsären-
det.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbeskriv-

ning fogas till ansökan. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonse-
kvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 och
7 §§, 8 § första stycket, 9, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om

syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre av-
vikelser göras.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2 Senaste lydelse 1998:845.

SFS 2004:600

Utkom från trycket
den 22 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken