SFS 2005:943 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2005:943 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
050943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 3 §,

9 kap. 1�3, 22 och 26 §§, 13 kap. 1 § och 16 kap. 2 § samt rubriken närmast
före 9 kap. 26 § minerallagen (1991:45) skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2 Undersökningsarbete får bedrivas endast för att visa att sådant mineral

som omfattas av tillståndet finns inom området och för att ta närmare reda på
fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet.

Tillståndshavaren får i den utsträckning det behövs använda väg till och

inom området. Efter tillstånd av bergmästaren får tillståndshavaren också ta
mark eller annat utrymme i anspråk för att bygga nödvändig väg till och
inom området.

Innan arbete påbörjas skall tillståndshavaren ha ställt säkerhet för ersätt-

ning enligt 7 kap. 1 §.

Arbetet skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas på någon an-

nans egendom och på natur- och kulturmiljön.

5 kap.

1 §

3 Den som har koncession får inom koncessionsområdet, i dagen eller

under jord, dels bedriva undersökningsarbete enligt 3 §, dels utföra bearbet-
ning och därmed sammanhängande verksamhet enligt 4�7 §§. För bearbet-
ning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i dagen får konces-
sionshavaren dock ta i anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet.

Mark eller annat utrymme utanför koncessionsområdet får tas i anspråk

för annat ändamål än undersökning eller bearbetning enligt vad som bestäms
vid markanvisningen.

�renden om markanvisning prövas vid markanvisningsförrättning enligt

bestämmelserna i 9 kap.

Bergmästaren kan, sedan beslutet om koncession har vunnit laga kraft,

medge att mark eller annat utrymme får tas i anspråk i avvaktan på att frågan

1 Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50.

2 Senaste lydelse 2005:161.

3 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2005:943

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:943

om markanvisning avgörs. Sådant medgivande får lämnas endast om kon-
cessionshavaren ställer säkerhet för den ersättning som avses i 7 kap. 3 §.

7 kap.

3 §

4 Skada eller intrång som föranleds av att mark eller annat utrymme tas

i anspråk för bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet skall
ersättas av koncessionshavaren.

Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del därav på

grund av att mark eller annat utrymme tas i anspråk, skall koncessionshava-
ren lösa den fastighet eller fastighetsdel som lider sådant men, om ägaren
begär det.

9 kap.

1 § Markanvisningsförrättning hålls på begäran av koncessionshavaren.

Vid förrättningen bestäms den mark inom koncessionsområdet som kon-

cessionshavaren får ta i anspråk för bearbetning av mineralfyndighet. Vidare
bestäms den mark eller det utrymme som koncessionshavaren, inom eller
utom koncessionsområdet, får ta i anspråk för verksamhet som hänger sam-
man med bearbetningen. Härvid skall verksamhetens art anges.

2 § �r koncessionshavaren överens med markägaren och innehavarna av
särskild rätt till marken, skall mark eller annat utrymme anvisas i enlighet
med överenskommelsen. I den mån överenskommelse inte har träffats, skall
den mark eller det utrymme anvisas som behövs. Om ett markområde inom
eller utom koncessionsområdet hotas av ras eller sättningar vid bearbet-
ningen, kan även den marken anvisas.

Anvisning får inte avse mark eller annat utrymme inom sådant område

som avses i 3 kap. 6 och 7 §§.

3 § Mark eller annat utrymme anvisas tills vidare, om inte sökanden begär
något annat.

22 §

5 Beslut om markanvisning skall ange den anvisade markens eller det

anvisade utrymmets läge, omfattning och ändamål samt innehålla avgörande
i sådana tvister om ersättning enligt 7 kap. 1�3 §§ som har prövats vid för-
rättningen. Dessutom skall beslutet innehålla avgörande i sådana frågor som
anges i 20 och 21 §§.

Om löseskilling eller intrångsersättning bestäms, skall i beslutet också

anges om belopp skall deponeras enligt 10 kap. 2 § och var depositionen
skall ske.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:161.

5 Senaste lydelse 2005:161.

background image

3

SFS 2005:943

Tillträde

26 §

6 Anvisad mark eller anvisat utrymme får tillträdas innan markanvis-

ningsbeslutet har vunnit laga kraft, om sökanden har ställt säkerhet för den
ersättningsskyldighet som avses i 7 kap. 1�3 §§ och bergmästaren inte be-
stämmer annat.

13 kap.

1 § När en bearbetningskoncession upphör, förlorar koncessionshavaren
den rätt till marken eller utrymmet som koncessionshavaren har på grund av
markanvisningen.

16 kap.

2 § Beslut under markanvisningsförrättning får överklagas särskilt om för-
rättningsmyndigheten har

1. ogillat jäv mot förrättningsman,
2. beslutat angående ersättning till sakkunnig eller tolk, eller
3. beslutat om ianspråktagande av mark eller annat utrymme enligt 5 kap.

1 § fjärde stycket.

Ett beslut av förrättningsmyndigheten att godta en invändning om jäv får

inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2005:161.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken