SFS 2010:313 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2010:313 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
100313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § minerallagen (1991:45)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område

som en statlig myndighet hos regeringen har begärt ska avsättas till national-
park eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kultur-
reservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och

sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats, eller
3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Ett medgivande enligt tredje stycket 3 ska förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-
tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt tredje stycket med villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

2 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2010:313

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.