SFS 2012:274 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2012:274 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
120274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 8 a kap. och 10 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsan-

läggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i
vissa fall.

10 kap.

1 §

4

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att

1. denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och

villkor som har meddelats med stöd av lagen följs, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 följs.

Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 5 och

6 §§, 8 kap. med undantag för 13�20 §§ och inte heller bestämmelserna i
5 kap.

1 Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.

2 Senaste lydelse av
8 a kap. 1 § 2006:646

8 a kap. 6 § 2006:646

8 a kap. 2 § 2006:646

8 a kap. 7 § 2006:646

8 a kap. 3 § 2008:901

8 a kap. 8 § 2006:646

8 a kap. 4 § 2006:646

10 kap. 5 a § 2006:646

8 a kap. 5 § 2006:646

rubriken till 8 a kap. 2006:646.

3 Senaste lydelse 2006:646.

4 Senaste lydelse 2011:713.

SFS 2012:274

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:274

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

11 kap.

4 §

5

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 §

första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning enligt 7 kap. 2 §
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av

andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:646.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.