SFS 2012:274 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2012:274 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
120274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i naturgaslagen (2005:403);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 maj 2012.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)2</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 8 a kap. och 10 kap. 5 a � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 10 kap. 1 � och 11 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om naturgasledningar, lagringsan-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">l�ggningar och f�rgasningsanl�ggningar samt om handel med naturgas i<br/>vissa fall.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. denna lag, f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">villkor som har meddelats med st�d av lagen f�ljs, och</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om<br/>upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynen omfattar inte best�mmelserna i 7 kap. med undantag f�r 5 och</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">6 ��, 8 kap. med undantag f�r 1320 �� och inte heller best�mmelserna i<br/>5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>8 a kap. 1 � 2006:646 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 6 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 2 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 7 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 3 � 2008:901</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 8 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 4 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft18">10 kap. 5 a � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">8 a kap. 5 � 2006:646</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft18">rubriken till 8 a kap. 2006:646.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:646.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2011:713.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:274</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 maj 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:274</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 ��, 6 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rsta stycket, 7 kap. 5 � andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 �� samt<br/>beslut av den systemansvariga myndigheten om ers�ttning enligt 7 kap. 2 �<br/>f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid<br/>�verklagande till kammarr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen meddelar f�reskrifter om �verklagande till regeringen av</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">andra beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i<br/>anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2006:646.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i naturgaslagen (2005:403);

utf�rdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 8 a kap. och 10 kap. 5 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 1 �, 10 kap. 1 � och 11 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

3

Denna lag inneh�ller best�mmelser om naturgasledningar, lagringsan-

l�ggningar och f�rgasningsanl�ggningar samt om handel med naturgas i
vissa fall.

10 kap.

1 �

4

Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver att

1. denna lag, f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och

villkor som har meddelats med st�d av lagen f�ljs, och

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om
upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 f�ljs.

Tillsynen omfattar inte best�mmelserna i 7 kap. med undantag f�r 5 och

6 ��, 8 kap. med undantag f�r 1320 �� och inte heller best�mmelserna i
5 kap.

1 Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.

2 Senaste lydelse av
8 a kap. 1 � 2006:646

8 a kap. 6 � 2006:646

8 a kap. 2 � 2006:646

8 a kap. 7 � 2006:646

8 a kap. 3 � 2008:901

8 a kap. 8 � 2006:646

8 a kap. 4 � 2006:646

10 kap. 5 a � 2006:646

8 a kap. 5 � 2006:646

rubriken till 8 a kap. 2006:646.

3 Senaste lydelse 2006:646.

4 Senaste lydelse 2011:713.

SFS 2012:274

Utkom fr�n trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:274

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

11 kap.

4 �

5

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 ��, 6 kap. 5 �

f�rsta stycket, 7 kap. 5 � andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 �� samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ers�ttning enligt 7 kap. 2 �
f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid
�verklagande till kammarr�tt.

Regeringen meddelar f�reskrifter om �verklagande till regeringen av

andra beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:646.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.