SFS 2012:336 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2012:336 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
120336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)3

dels att 9 kap. 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 kap. 5 § ska utgå,
dels att 1 kap. 7 a §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 5 § och 9 kap. 1 och 4 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fjorton nya paragrafer, 1 kap. 6 a §, 3 kap.

2 f, 10 a och 12 §§, 4 kap. 2 a�2 d §§ och 7�10 §§, 9 kap. 3 a § och 10 kap.
13 §, samt närmast före 3 kap. 12 §, 4 kap. 7, 9 och 10 §§ och 10 kap. 13 §
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

6 a §

Med transmission avses i denna lag överföring av naturgas i en hög-

trycksledning eller ett nät som i huvudsak består av högtrycksledningar med
undantag för högtrycksledning som huvudsakligen används i samband med
lokal distribution av naturgas.

7 a §

4

Med transmissionsnätsoperatör avses i denna lag den som bedriver

transmission.

3 kap.

2 f §

Om en transmissionsnätsoperatör bedriver även annan verksamhet än

transmission, ska operatören säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter
om transmissionen inte görs tillgängliga för de delar av företaget som bedri-
ver annan verksamhet.

Om en transmissionsnätsoperatör ingår i en koncern, ska operatören

säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter om transmissionen inte görs
tillgängliga för företag i koncernen som bedriver annan verksamhet.

Första och andra styckena hindrar inte att kommersiellt känsliga uppgifter

om transmission görs tillgängliga för företag eller delar av företag som be-

1 Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv
2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

3 Senaste lydelse av 9 kap. 5 § 2011:713.

4 Senaste lydelse 2011:713.

SFS 2012:336

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:336

driver annan verksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra en affärs-
transaktion.

10 a §

Ett samriskföretag ska upprätta och genomföra en övervaknings-

plan, om

1. företaget har bildats för att genomföra ett samarbete som syftar till att

integrera marknader för naturgas i Norden och Europeiska unionen, och

2. det bland de företag som har bildat samriskföretaget finns en trans-

missionsnätsoperatör som ingår i samma koncern som ett företag som bedri-
ver produktion av eller handel med naturgas.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som företaget ska

vidta för att förhindra diskriminerande och konkurrensbegränsande beteende
gentemot övriga aktörer på naturgasmarknaden. I planen ska dessutom anges
de särskilda skyldigheter som företagets anställda har för att förhindra detta.

�vervakningsplanen ska godkännas av byrån för samarbete mellan

energitillsynsmyndigheter. Planen ska ges in till byrån för prövning av
sådant godkännande.

Offentliggörande av information

12 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om skyldighet för en transmissionsnätsopera-
tör att offentliggöra information som har betydelse för naturgasmarknadens
funktion.

4 kap.

2 §

Ett företag som innehar en lagringsanläggning får inte bedriva produk-

tion av eller handel med naturgas. Om ett sådant företag ingår i en koncern,
ska dess organisation och beslutsordning vara skild från företag som bedri-
ver produktion av eller handel med naturgas.

En styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag

som innehar en lagringsanläggning får inte samtidigt vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag som bedriver produk-
tion av eller handel med naturgas.

2 a §

Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår i samma

koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med natur-
gas får inte bevilja anställda i ledande ställning löner eller andra förmåner
som grundar sig på resultatet i de delar av koncernen som bedriver sådan
produktion eller handel.

2 b §

Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår i en koncern

där ett annat företag bedriver produktion av eller handel med naturgas ska,
tillsammans med sitt moderföretag, se till att det har en i förhållande till
övriga företag i koncernen faktisk och självständig beslutanderätt när det
gäller de tillgångar som behövs för att trygga drift, underhåll och utbyggnad
av anläggningen.

background image

3

SFS 2012:336

Första stycket hindrar inte att moderföretaget har sådan insyn och utövar

sådan styrning av anläggningsföretaget som krävs för att säkerställa en rim-
lig avkastning på de investeringar som gjorts i anläggningsföretaget. Moder-
företaget får dock inte ge instruktioner åt anläggningsföretaget om företagets
löpande förvaltning eller beslut att bygga eller modernisera en lagrings-
anläggning, om inte instruktionerna avser åtgärder eller beslut som går
utöver de ekonomiska ramar som fastställts av anläggningsföretagets bolags-
stämma eller motsvarande organ.

2 c §

Om ett företag som innehar en lagringsanläggning bedriver även

annan verksamhet än lagring av naturgas, ska företaget säkerställa att kom-
mersiellt känsliga uppgifter om lagringen inte görs tillgängliga för de delar
av företaget som bedriver annan verksamhet.

Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår i en koncern ska

säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter om lagringen inte görs till-
gängliga för företag i koncernen som bedriver annan verksamhet.

Första och andra styckena hindrar inte att kommersiellt känsliga uppgifter

om lagringen görs tillgängliga för företag eller delar av företag som bedriver
annan verksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra en affärstransak-
tion.

2 d §

Bestämmelserna i 2 c § om företag som innehar en lagringsanlägg-

ning och om lagring av naturgas gäller även företag som innehar en förgas-
ningsanläggning och drift av en sådan anläggning.

�vervakningsplan

7 §

Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår i samma kon-

cern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas
ska upprätta en övervakningsplan och se till att planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som företaget ska

vidta för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på
naturgasmarknaden. I planen ska anges de särskilda skyldigheter som företa-
gets anställda har för att motverka detta.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen.

8 §

Den som är skyldig att upprätta en övervakningsplan enligt 7 § ska år-

ligen upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits. Rapporten ska ges
in till tillsynsmyndigheten och i samband med detta offentliggöras av ingiva-
ren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela ytterligare föreskrifter om offentliggörandet av den årliga rap-
porten.

Undantag från kraven på innehavare av lagringsanläggningar

9 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om undantag från de skyldigheter som följer
av 2�2 b, 7 och 8 §§.

background image

4

SFS 2012:336

Offentliggörande av information

10 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som innehar en
lagrings- eller förgasningsanläggning att offentliggöra information som har
betydelse för naturgasmarknadens funktion.

6 kap.

5 §

5

Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar en förgasnings-

anläggning får inte börja tillämpa sin avgift och övriga villkor för sådan
anslutning som avses i 3 kap. 5 § eller sin tariff för överföring eller tillträde
förrän de metoder som har använts för att utforma avgiften eller tariffen har
godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande ska lämnas, om metoderna
kan antas leda till att avgiften eller tariffen uppfyller kraven på att den ska
vara objektiv och icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som avses med en

ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska till-
lämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Tillsynsmyn-

digheten ska delge sådana beslut enligt 49 § första stycket 1 och andra
stycket delgivningslagen (2010:1932).

9 kap.

1 §

6

Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en natur-

gasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får, om
den berörda ledningen eller anläggningen är av större omfattning, beviljas
undantag från skyldigheterna enligt 3 kap. 2�2 d, 5 och 6 §§, 4 kap. 5 och
6 §§, 6 kap. 1�3, 4 och 5 §§ och 7 kap. 5 § samt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 6 kap. 3 a §.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser ett väsent-

ligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag får avse hela eller en del av kapaciteten i den

berörda ledningen eller anläggningen.

3 a §

Innan ett beslut om undantag meddelas ska villkor fastställas för han-

teringen av kapacitet.

Villkoren ska säkerställa att
1. alla potentiella användare av ledningen eller anläggningen får möjlighet

att anmäla sitt intresse för att teckna avtal om viss kapacitet innan kapacite-
ten fördelas, och

2. den kapacitet som inte används görs till föremål för handel på en mark-

nad och att den som har tecknat avtal om kapacitet har möjlighet att bedriva
sådan handel.

Den som har ansökt om undantag ska ha fördelat kapaciteten inom sex

månader efter det att villkor har fastställts enligt första och andra styckena.
Ett undantag får inte beviljas innan kapaciteten har fördelats.

5 Senaste lydelse 2010:1976.

6 Senaste lydelse 2011:713.

background image

5

SFS 2012:336

4 §

Regeringen meddelar föreskrifter om i vilka fall frågor enligt detta ka-

pitel prövas av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och i
vilka fall de prövas av tillsynsmyndigheten.

10 kap.

Bevarande av information

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för naturgasleverantörer att dokumentera och
bevara uppgifter om leveransavtal, derivatinstrument och transaktioner som
gäller sådana avtal eller instrument samt att på begäran lämna sådana uppgif-
ter till en svensk myndighet eller Europeiska kommissionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. De nya bestämmelserna i 6 kap. 5 § första stycket tillämpas dock inte

a) sådana tariffer för tillträde till en förgasningsanläggning som gäller för

tiden före det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller närmast där-
efter, eller

b) sådan tariff för tillträde till en förgasningsanläggning som anläggning-

ens innehavare tillämpar från det att en ansökan om godkännande har läm-
nats in till tillsynsmyndigheten till dess att myndigheten har meddelat beslut
i ärendet, om ansökan har lämnats in före utgången av augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.