SFS 2013:209 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2013:209 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
130209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 6 kap. 3 a § och 7 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 6 kap. 6 § ska betecknas 6 kap. 22 §,
dels att 3 kap. 3 §, 6 kap. 2�5 §§, 7 kap. 1 §, 3�7 §§ och 9�12 §§, 10 kap. 1

och 4 §§, 11 kap. 4 §, den nya 6 kap. 22 §, rubrikerna till 6 kap. och 7 kap.,
samt rubrikerna närmast före 6 kap. 2 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tjugotvå nya paragrafer, 1 kap. 6 b och

8 a §§, 2 kap. 1 a §, 6 kap. 1 b, 6�21, 23 och 24 §§, samt närmast före 6 kap.
1 b, 6, 10�13, 15, 18, 19 och 21�24 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

6 b §

Med distribution avses i denna lag överföring av naturgas genom lo-

kala eller regionala rörledningsnät till kunder.

8 a §

Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter som ett natur-

gasföretag högst får uppbära från överföring av naturgas, lagring av naturgas
eller tillträde till förgasningsanläggning under en tillsynsperiod.

2 kap.

1 a §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten ska i det enskilda fallet efter ansökan av den som avser att bygga eller som
använder en naturgasledning, lämna ett bindande besked om huruvida led-
ningen omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § tredje
stycket.

3 kap.

3 §

Verksamhet som rör överföring av naturgas ska ekonomiskt redovisas

skilt från annan verksamhet. Transmission och distribution ska då redovisas
var för sig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela ytterligare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör över-

1 Prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 3 a § 2011:713.
7 kap. 2 § 2006:646.

SFS 2013:209

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:209

föring av naturgas samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till
tillsynsmyndigheten.

6 kap. Avgifter och övriga villkor för tillträde till
naturgasledningar och andra anläggningar

Villkor för anslutning

1 b §

Den som bedriver överföring av naturgas får inte ingå avtal om sådan

anslutning som avses i 3 kap. 5 § förrän de metoder som har använts för att ut-
forma avtalsvillkoren har prövats av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighe-
ten ska godkänna metoderna, om de kan antas leda till att avtalsvillkoren upp-
fyller kraven på att vara objektiva och icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en ansö-

kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tillämpas.

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt första och andra styckena en-

ligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).

Avgifter och övriga villkor för överföring, lagring och förgasning

2 §

Avgifter och övriga villkor för överföring och lagring av naturgas samt

för tillträde till en förgasningsanläggning ska vara skäliga, objektiva och icke-
diskriminerande.

3 §

Vid utformningen av villkor för överföring av naturgas ska särskilt be-

aktas antalet anslutna kunder, kundernas geografiska läge, mängden överförd
energi och abonnerad effekt, kostnaderna för överliggande ledningar, leve-
ranssäkerhet och trycket i ledningarna.

Villkoren för överföring av naturgas ska utformas så att den avgift en kund

betalar för överföringen till sin anslutningspunkt innefattar avgift för överfö-
ringen i samtliga rörledningar genom vilka överföringen sker.

4 §

Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar en lagringsan-

läggning eller en förgasningsanläggning ska offentliggöra avgifter och övriga
villkor för överföring, lagring, respektive tillträde till anläggningen samt på
begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om villkoren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela ytterligare föreskrifter om offentliggörande av sådana villkor som
avses i första stycket.

5 §

3

Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar en lagringsan-

läggning eller en förgasningsanläggning får inte ingå avtal om överföring,
lagring eller tillträde till en förgasningsanläggning förrän de metoder som har
använts för att utforma andra avtalsvillkor än avgifter har prövats av tillsyns-
myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska godkänna metoderna om de kan antas
leda till att avtalsvillkoren uppfyller kraven på att vara objektiva och icke-dis-
kriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en ansö-

kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tillämpas.

3 Senaste lydelse 2012:336.

background image

3

SFS 2013:209

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt första och andra styckena en-

ligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).

Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter

Beslut om intäktsram

6 §

Intäktsramar ska beslutas i förväg för varje tillsynsperiod för företag

som bedriver överföring av naturgas eller innehar en lagringsanläggning eller
en förgasningsanläggning.

En intäktsram ska beslutas var för sig för transmission, distribution, lagring

i lagringsanläggning och drift av förgasningsanläggning.

Ett beslut om intäktsram för transmission ska omfatta även intäkter från

lagring i rörledning.

7 §

Ett sådant naturgasföretag som avses i 6 § ska lämna in förslag till in-

täktsram till tillsynsmyndigheten tillsammans med de uppgifter som krävs för
att pröva förslaget.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar närmare föreskrifter om ett naturgasföretags skyldigheter enligt för-
sta stycket.

8 §

Tillsynsmyndigheten ska meddela beslut om intäktsram senast två må-

nader innan tillsynsperioden börjar.

I beslutet ska det anges vilka uppgifter och metoder som ligger till grund

för beslutet.

9 §

En tillsynsperiod ska vara fyra kalenderår, om det inte finns särskilda

skäl för en annan tidsperiod.

Beräkning av intäktsramen

10 §

Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att

bedriva den verksamhet som intäktsramen avser och ger en rimlig avkastning
på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas).

När intäktsramen bestäms ska de samlade intäkter som naturgasföretaget

högst får uppbära enligt första stycket minskas med ett belopp som motsvarar
naturgasföretagets intäkter från anslutning till naturgasledning och andra an-
läggningar under tillsynsperioden, i den utsträckning intäkterna härrör från
tillgångar som ingår i kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela föreskrifter om hur avdraget enligt andra stycket ska beräknas.

Särskilt om beräkning av skäliga kostnader

11 §

Som skäliga kostnader för att bedriva den verksamhet som intäkts-

ramen avser ska anses kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en
verksamhet med likartade objektiva förutsättningar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader.

background image

4

SFS 2013:209

Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning

12 §

Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som na-

turgasföretaget använder för att bedriva den verksamhet som intäktsramen av-
ser. Vidare ska hänsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsyns-
perioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i

kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot naturgasföretaget att bortse från
tillgången.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela föreskrifter om beräkning av en rimlig avkastning.

Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden

13 §

Tillsynsmyndigheten får under tillsynsperioden, efter ansökan av ett

naturgasföretag, ändra ett beslut om intäktsram, om det

1. finns omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av in-

täktsramen vid en omprövning enligt 15 §, eller

2. annars finns särskilda skäl.
Ett ärende om omprövning enligt första stycket ska handläggas skyndsamt.

14 §

Tillsynsmyndigheten ska under tillsynsperioden ändra ett beslut om in-

täktsram om

1. naturgasföretaget har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter som i

mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek,

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag

och detta i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek,

3. tillgångar har överlåtits under tillsynsperioden och detta i väsentlig om-

fattning inverkar på intäktsramens storlek, eller

4. det annars finns särskilda skäl.

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden

15 §

Ett naturgasföretag får inom fyra månader efter tillsynsperiodens slut

ansöka hos tillsynsmyndigheten om att intäktsramen för perioden ska ökas.

Ett ärende om ökad intäktsram ska handläggas skyndsamt.

16 §

Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsram efter till-

synsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är
motiverat av senare kända förhållanden och avvikelsen inte är ringa.

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan om ändring av in-

täktsramen meddelas senast tio månader efter tillsynsperiodens slut. Om till-
synsmyndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska natur-
gasföretaget underrättas om det inom den nämnda tiden. Har en sådan under-
rättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett omprövningsbeslut som är
till nackdel för naturgasföretaget.

17 §

Vid omprövning enligt 15 eller 16 § ska tillsynsmyndigheten kontrol-

lera om de antaganden som legat till grund för beslutet om intäktsram över-
ensstämmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid bedömningen ska
tillsynsmyndigheten tillämpa 10�12 §§ och utgå från de uppgifter och meto-

background image

5

SFS 2013:209

der som myndigheten har använt vid prövningen av intäktsramen och som an-
getts i beslutet om denna.

Omprövning under eller efter tillsynsperioden

18 §

Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsramen för en

tillsynsperiod, om myndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol har be-
slutat om ändring i fråga om en tidigare tillsynsperiod och det avgörandet har
vunnit laga kraft.

Avvikelser från intäktsramen

19 §

Om ett naturgasföretags samlade intäkter från den verksamhet som

omfattas av intäktsramen under tillsynsperioden har avvikit från intäktsra-
men, ska det belopp med vilket intäkterna överstigit eller understigit intäkts-
ramen minska respektive öka ramen för den påföljande tillsynsperioden.

20 §

Om ett naturgasföretags samlade intäkter från en verksamhet som om-

fattas av intäktsramen under tillsynsperioden har överstigit intäktsramen med
mer än fem procent, ska ett överdebiteringstillägg beräknat enligt andra
stycket minska intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del av natur-

gasföretagets samlade intäkter enligt första stycket som överstiger intäktsra-
men. �verdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som motsvarar
den genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som under
tillsynsperioden fastställts av Riksbanken med ett tillägg av femton procent-
enheter.

�verlåtelse av verksamhet

21 §

Om ett naturgasföretag överlåter en verksamhet för vilken en intäkts-

ram har fastställts, ska den fastställda intäktsramen gälla för förvärvaren av
verksamheten. Förvärvaren träder även i övrigt i överlåtarens ställe när det
gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel om intäktsramen på
den överlåtna verksamheten.

Undantag

22 §

4

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna

enligt 1 b, 5 och 6 §§ i fråga om naturgasledning eller ledningsnät som an-
vänds för överföring av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgränsat
område som används för industriell eller kommersiell verksamhet.

Verkan av beslut

23 §

Ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 1 b, 5, 8, 14�16 och 18 §§ gäl-

ler omedelbart.

4 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 6 § 2011:713.

background image

6

SFS 2013:209

Skyldighet att lämna uppgifter

24 §

Ett naturgasföretag ska till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter

som behövs för prövning enligt 14, 16 och 18 §§.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar närmare föreskrifter om ett naturgasföretags skyldigheter enligt för-
sta stycket.

7 kap. Systembalansansvar och balansansvar

Systembalansansvar

1 §

Regeringen ska ge i uppdrag åt en myndighet eller åt en juridisk person

som frivilligt åtar sig det att övergripande ansvara för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgas-
systemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar föreskrifter om den systembalansansvariges uppgif-

ter.

3 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om skyldighet för dem som bedriver överföring av
naturgas att till den systembalansansvarige lämna de uppgifter som behövs
för utövandet av systembalansansvaret.

4 §

5

En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i uttagspunkter för

vilka leverantören eller någon annan, gentemot den systembalansansvarige,
har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella naturgassystemet
tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Ett så-
dant åtagande ska göras genom ett avtal med den systembalansansvarige (ba-
lansavtal).

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a § första

stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas för förbrukning.

5 §

6

Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

Den systembalansansvarige får inte ingå balansavtal förrän avtalsvillkoren

har godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande ska lämnas, om villkoren
uppfyller kraven enligt första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. Tillsynsmyndigheten ska

delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen
(2010:1932).

6 §

Den systembalansansvarige ska offentliggöra de villkor som tillämpas i

balansavtalen samt på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om dessa
villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt första
stycket.

5 Senaste lydelse 2009:581.

6 Senaste lydelse 2010:1976.

background image

7

SFS 2013:209

7 §

7

När den systembalansansvarige får kännedom om att ett avtal med den

systembalansansvarige om balansansvar enligt 4 § första stycket ska upphöra
att gälla, ska den systembalansansvarige utan dröjsmål underrätta de inneha-
vare av naturgasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där
balansansvaret sålunda kommer att upphöra att gälla. Ledningshavaren ska
utan dröjsmål underrätta berörda leverantörer av naturgas.

När någon, som i ett avtal med en leverantör av naturgas har åtagit sig ba-

lansansvaret i de uttagspunkter där leverantören levererar naturgas, får känne-
dom om att detta avtal ska upphöra att gälla, ska den balansansvarige utan
dröjsmål underrätta den systembalansansvarige och de innehavare av natur-
gasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansan-
svaret sålunda kommer att upphöra att gälla. Innehavarna av naturgasled-
ningar ska utan dröjsmål underrätta leverantören av naturgas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten enligt första och
andra styckena.

9 §

8

Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt

efter en anmälan enligt 8 § första stycket får göra det från och med den dag då
naturgasleverantören övertar leveranserna.

I andra fall får balansansvaret bara övertas från och med den första dagen i

en kalendermånad. Den leverantör som enligt 7 d § är leveransskyldig i ut-
tagspunkten ska enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underrätta innehava-
ren av naturgasledning om övertagandet senast en månad innan det ska ske.

Den systembalansansvarige får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda

fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska börja gälla tidigare än vad
som följer av andra stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt andra

stycket ska sända underrättelser i anledning därav.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela föreskrifter om underrättelser enligt fjärde stycket.

10 §

9

Den som bedriver överföring av naturgas ska enligt de närmare före-

skrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen
bestämmer hålla den systembalansansvarige underrättad om byte av balans-
ansvarig enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § första stycket och 9 §.
Den som bedriver överföring av naturgas ska dessutom hålla den systemba-
lansansvarige underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för den-
nes egna inköp.

11 §

Den systembalansansvarige ska svara för avräkningen mellan de ba-

lansansvariga.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela föreskrifter om avräkningen enligt första stycket.

7 Senaste lydelse 2009:581.

8 Senaste lydelse 2011:713.

9 Senaste lydelse 2009:581.

background image

8

SFS 2013:209

12 §

10

En leverantör av naturgas som har levererat gas till en uttagspunkt

där det saknas någon som är balansansvarig ska vid den systembalansansvari-
ges avräkning anses som balansansvarig i uttagspunkten. Ersättning ska beta-
las enligt de villkor som den systembalansansvarige tillämpar mot balansan-
svariga.

10 kap.

1 §

11

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att

1. denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vill-

kor som har meddelats med stöd av lagen följs, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1775/2005 följs.

Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 8 kap. med undantag för 13�

20 §§ och inte heller bestämmelserna i 5 kap.

4 §

12

Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende inom två månader

från det att en anmälan kom in till myndigheten om anmälan

1. har lämnats in av någon som har ett intresse i saken, och
2. innehåller ett påstående att en innehavare av en naturgasledning, lag-

ringsanläggning eller förgasningsanläggning eller den systembalansansvarige
inte följer bestämmelser som omfattas av myndighetens tillsyn enligt 1 §.

Om myndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra ärendet får tillsyns-

myndigheten förlänga tiden med två månader eller, om sökanden medger det,
med den ytterligare tid som kan behövas för att ärendet ska kunna avgöras.

11 kap.

4 §

13

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 1 b, 5,

8, 14�16 och 18 §§, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av andra

beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § tillämpas första gången för det räkenskapsår

som börjar den 1 januari 2014 eller närmast därefter.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 6�24 §§ tillämpas första gången för en tillsyns-

period som inleds den 1 januari 2015.

4. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för villkor för sådan anslutning som

avses i 3 kap. 5 §, överföring och lagring av naturgas samt tillträde till en för-
gasningsanläggning, som avser tid före den 1 januari 2015.

10 Senaste lydelse 2009:581.

11 Senaste lydelse 2012:274.

12 Senaste lydelse 2011:713. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

13 Senaste lydelse 2012:274.

background image

9

SFS 2013:209

5. Balansavtal som har ingåtts före den 1 juni 2013 omfattas inte av be-

stämmelsen i 7 kap. 5 § i dess nya lydelse under avtalens återstående giltig-
hetstid.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.