SFS 2014:246 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2014:246 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
140246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KGDMIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KGDMHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KGDMHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i naturgaslagen (2005:403);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 1 kap. 2 �, 7 kap. 1 och 4 �� samt 9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 2 �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b> Med naturgas avses i denna lag �ven biogas, gas fr�n biomassa och an-<br/>dra gaser, i den m�n det �r tekniskt m�jligt att anv�nda dessa gaser i ett natur-<br/>gassystem. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med naturgas avses �ven flytande (kondenserad) naturgas.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2 Regeringen ska ge i uppdrag �t en myndighet eller �t en juridisk person</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">som frivilligt �tar sig det att �vergripande ansvara f�r att balansen kortsiktigt<br/>uppr�tth�lls mellan inmatning och uttag av naturgas i det v�stsvenska natur-<br/>gassystemet (systembalansansvarig). </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen meddelar f�reskrifter om den systembalansansvariges uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ter.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:647px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som innehar en s�dan naturgasledning som anv�nds f�r �verf�ring</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">av naturgas men inte �r sammankopplad med det v�stsvenska naturgassyste-<br/>met, ansvarar f�r att balansen kortsiktigt uppr�tth�lls mellan inmatning och<br/>uttag av naturgas.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 49, 11 och 12 �� ska till�mpas �ven i fr�ga om en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ledning som avses i f�rsta stycket. Vad som d�r g�ller f�r den systembalans-<br/>ansvarige respektive det v�stsvenska naturgassystemet ska d� i st�llet g�lla<br/>ledningsinnehavaren respektive naturgasledningen. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I det fall som avses i 7 � f�rsta stycket ska ledningsinnehavaren underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">leverant�ren av naturgas. I det fall som avses i 7 � andra stycket ska den<br/>balansansvarige underr�tta innehavaren av naturgasledningen, som ska under-<br/>r�tta leverant�ren av naturgas. Underr�ttelser enligt detta stycke ska ske utan<br/>dr�jsm�l.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2013:209.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Tidigare 2 � upph�vd genom 2013:209.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:246</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 maj 2014 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:246</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En leverant�r av naturgas f�r bara leverera naturgas i uttagspunkter f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">vilka leverant�ren eller n�gon annan, gentemot den systembalansansvarige,<br/>har �tagit sig det ekonomiska ansvaret f�r att det v�stsvenska naturgassyste-<br/>met tillf�rs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar).<br/>Ett s�dant �tagande ska g�ras genom ett avtal med den systembalansansvarige<br/>(balansavtal). </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket till�mpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Med uttagspunkt avses d�rvid den punkt d�r en gasf�rbrukare, enligt avtal</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas f�r f�rbrukning.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har ans�kt om koncession som avser byggande av en natur-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">gasledning, en lagringsanl�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning f�r, om den<br/>ber�rda ledningen eller anl�ggningen �r av st�rre omfattning, beviljas undan-<br/>tag fr�n skyldigheterna enligt 3 kap. 22 d, 5 och 6 ��, 4 kap. 5 och 6 ��, 6<br/>kap. 16 �� och 7 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma g�ller den som har ans�kt om koncession som avser ett v�sent-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt ut�kande av kapaciteten i en befintlig s�dan ledning eller anl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om undantag f�r avse hela eller en del av kapaciteten i den be-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�rda ledningen eller anl�ggningen.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014 i fr�ga om 1 kap. 2 �, 7 kap. 1 och</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">4 �� samt 9 kap. 1 � och i �vrigt den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2013:209.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2012:336.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i naturgaslagen (2005:403);

utf�rdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 1 kap. 2 �, 7 kap. 1 och 4 �� samt 9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 2 �, av f�ljande

lydelse.

1 kap.

2 � Med naturgas avses i denna lag �ven biogas, gas fr�n biomassa och an-
dra gaser, i den m�n det �r tekniskt m�jligt att anv�nda dessa gaser i ett natur-
gassystem.

Med naturgas avses �ven flytande (kondenserad) naturgas.

7 kap.

1 �

2 Regeringen ska ge i uppdrag �t en myndighet eller �t en juridisk person

som frivilligt �tar sig det att �vergripande ansvara f�r att balansen kortsiktigt
uppr�tth�lls mellan inmatning och uttag av naturgas i det v�stsvenska natur-
gassystemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar f�reskrifter om den systembalansansvariges uppgif-

ter.

2 �

3

Den som innehar en s�dan naturgasledning som anv�nds f�r �verf�ring

av naturgas men inte �r sammankopplad med det v�stsvenska naturgassyste-
met, ansvarar f�r att balansen kortsiktigt uppr�tth�lls mellan inmatning och
uttag av naturgas.

Best�mmelserna i 49, 11 och 12 �� ska till�mpas �ven i fr�ga om en s�dan

ledning som avses i f�rsta stycket. Vad som d�r g�ller f�r den systembalans-
ansvarige respektive det v�stsvenska naturgassystemet ska d� i st�llet g�lla
ledningsinnehavaren respektive naturgasledningen.

I det fall som avses i 7 � f�rsta stycket ska ledningsinnehavaren underr�tta

leverant�ren av naturgas. I det fall som avses i 7 � andra stycket ska den
balansansvarige underr�tta innehavaren av naturgasledningen, som ska under-
r�tta leverant�ren av naturgas. Underr�ttelser enligt detta stycke ska ske utan
dr�jsm�l.

1 Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209.

2 Senaste lydelse 2013:209.

3 Tidigare 2 � upph�vd genom 2013:209.

SFS 2014:246

Utkom fr�n trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:246

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 �

4

En leverant�r av naturgas f�r bara leverera naturgas i uttagspunkter f�r

vilka leverant�ren eller n�gon annan, gentemot den systembalansansvarige,
har �tagit sig det ekonomiska ansvaret f�r att det v�stsvenska naturgassyste-
met tillf�rs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar).
Ett s�dant �tagande ska g�ras genom ett avtal med den systembalansansvarige
(balansavtal).

F�rsta stycket till�mpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a � f�rsta

stycket.

Med uttagspunkt avses d�rvid den punkt d�r en gasf�rbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas f�r f�rbrukning.

9 kap.

1 �

5

Den som har ans�kt om koncession som avser byggande av en natur-

gasledning, en lagringsanl�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning f�r, om den
ber�rda ledningen eller anl�ggningen �r av st�rre omfattning, beviljas undan-
tag fr�n skyldigheterna enligt 3 kap. 22 d, 5 och 6 ��, 4 kap. 5 och 6 ��, 6
kap. 16 �� och 7 kap. 5 �.

Detsamma g�ller den som har ans�kt om koncession som avser ett v�sent-

ligt ut�kande av kapaciteten i en befintlig s�dan ledning eller anl�ggning.

Ett beslut om undantag f�r avse hela eller en del av kapaciteten i den be-

r�rda ledningen eller anl�ggningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014 i fr�ga om 1 kap. 2 �, 7 kap. 1 och

4 �� samt 9 kap. 1 � och i �vrigt den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:209.

5 Senaste lydelse 2012:336.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.