SFS 2014:246 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2014:246 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
140246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 § Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från biomassa och an-
dra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett natur-
gassystem.

Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.

7 kap.

1 §

2 Regeringen ska ge i uppdrag åt en myndighet eller åt en juridisk person

som frivilligt åtar sig det att övergripande ansvara för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska natur-
gassystemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar föreskrifter om den systembalansansvariges uppgif-

ter.

2 §

3

Den som innehar en sådan naturgasledning som används för överföring

av naturgas men inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassyste-
met, ansvarar för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och
uttag av naturgas.

Bestämmelserna i 4�9, 11 och 12 §§ ska tillämpas även i fråga om en sådan

ledning som avses i första stycket. Vad som där gäller för den systembalans-
ansvarige respektive det västsvenska naturgassystemet ska då i stället gälla
ledningsinnehavaren respektive naturgasledningen.

I det fall som avses i 7 § första stycket ska ledningsinnehavaren underrätta

leverantören av naturgas. I det fall som avses i 7 § andra stycket ska den
balansansvarige underrätta innehavaren av naturgasledningen, som ska under-
rätta leverantören av naturgas. Underrättelser enligt detta stycke ska ske utan
dröjsmål.

1 Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209.

2 Senaste lydelse 2013:209.

3 Tidigare 2 § upphävd genom 2013:209.

SFS 2014:246

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:246

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 §

4

En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i uttagspunkter för

vilka leverantören eller någon annan, gentemot den systembalansansvarige,
har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det västsvenska naturgassyste-
met tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar).
Ett sådant åtagande ska göras genom ett avtal med den systembalansansvarige
(balansavtal).

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a § första

stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas för förbrukning.

9 kap.

1 §

5

Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en natur-

gasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får, om den
berörda ledningen eller anläggningen är av större omfattning, beviljas undan-
tag från skyldigheterna enligt 3 kap. 2�2 d, 5 och 6 §§, 4 kap. 5 och 6 §§, 6
kap. 1�6 §§ och 7 kap. 5 §.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser ett väsent-

ligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag får avse hela eller en del av kapaciteten i den be-

rörda ledningen eller anläggningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 och

4 §§ samt 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:209.

5 Senaste lydelse 2012:336.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.