SFS 2014:271 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2014:271 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
140271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 8 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 7 a § och 7 kap.

13�15 §§, samt närmast före 7 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

7 a §

Rapporteringen av mätresultat enligt 7 § ska ske till den systembalans-

ansvarige, till berörda andra företag som bedriver överföring, naturgaskunder,
balansansvariga och leverantörer av naturgas. På begäran ska rapportering ske
till ett företag som gasanvändaren har utsett.

7 kap.

Fakturering och debitering

13 §

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas

får inte debitera någon avgift för att tillhandahålla gasförbrukaren fakturor
och faktureringsinformation om energianvändningen.

14 §

En naturgasleverantörs debitering av gasförbrukarna ska avse upp-

mätta mängder, om naturgasleverantören har tillgång till mätvärden.

Om naturgasleverantören inte har fått tillgång till mätvärden får debite-

ringen avse uppskattad förbrukning.

15 §

En naturgasleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla in-

formation om den uppmätta förbrukningen och de aktuella gaspriser som fak-
turan grundas på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd gas mäts per timme,

får informationen göras tillgänglig via naturgasleverantörens webbplats. Fak-
turan ska då hänvisa till att informationen finns.

Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.
Fakturering ska erbjudas i elektronisk form.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:271

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:271

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 kap.

18 §

3

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas

som tecknar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig in-
formation om

1. konsumentens rättigheter,
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,
3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlös-

ning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om till-

gängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Informationen ska på konsumentens begäran lämnas på annat sätt.
Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas ska

på eller i samband med fakturor till konsumenter antingen lämna den infor-
mation som följer av första stycket eller hänvisa till att informationen finns på
webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:713.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.