SFS 2008:901 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2008:901 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
080901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 a kap. 3 § och 10 kap. 1 § natur-

gaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

8 a kap.

3 §

2

Tillsynsmyndigheten ska

1. ta fram och upprätthålla en allmän nationell strategi med lämpliga ni-

våer för en trygg naturgasförsörjning,

2. ta fram och upprätthålla en nationell plan med åtgärder för att trygga

naturgasförsörjningen i krissituationer, och

3. vidta de åtgärder i övrigt som inom ramen för tillsynsansvaret behövs

för att säkerställa naturgasförsörjningen.

10 kap.

1 §

3

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av

1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den

28 september 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten.

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmelserna i 7 kap. med

undantag för 5 och 6 §§, 8 a kap. med undantag för 1 § och inte heller efter-
levnaden av bestämmelserna i 5 och 8 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11.

2

Senaste lydelse 2006:646. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2006:646.

SFS 2008:901

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.