SFS 2014:578 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

140578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen

(2005:403) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunal-

lagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om an-
knytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens
område bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller
2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överförings-

verksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överförings-
verksamhet.

2 § Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommu-
nallagen (1991:900) bedriver handel med naturgas samt därmed samman-
hängande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och
redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i
7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksam-
heterna tillsammans.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

SFS 2014:578

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.