SFS 2015:251 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

150251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 7 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasnings-

anläggning ska ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning, lag-
ring i rörledning och drift av förgasningsanläggning redovisas var för sig och
skilt från annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring
av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge
in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar

den 1 januari 2016 eller närmast därefter.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 2014/15:172.

SFS 2015:251

Utkom från trycket
den 20 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.