SFS 2017:747 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

170747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen

(2005:403) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen

(2017:725) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknyt-
ning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens om-
råde bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller
2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överförings-

verksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överförings-
verksamhet.

2 §

3

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunal-

lagen (2017:725) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhäng-
ande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redo-
visas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i
7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamhe-
terna tillsammans.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:578.

3 Senaste lydelse 2014:578.

SFS 2017:747

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.