SFS 2017:1029 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

171029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)3

dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 b § ska utgå,
dels att 6 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 § ska lyda ”Avgifter och övriga vill-

kor för anslutning”.

6 kap.

1 a §

4

Den som innehar en naturgasledning ska

1. i samband med att ny anslutning begärs inom skälig tid lämna skriftlig

uppgift om avgiften och övriga villkor för anslutningen,

2. på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i

fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt
eller tryck, och

3. offentliggöra de metoder som används för att utforma avgifter för anslut-

ning och de villkor som avses i 2.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om skyldig-
heterna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:202, bet. 2017/18:NU7, rskr. 2017/18:23.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

3 Senaste lydelse av rubriken närmast före 6 kap. 1 b § 2013:209.

4 Senaste lydelse 2010:603.

SFS 2017:1029

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.