SFS 2018:726 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2018:726 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
SFS2018-726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403)

ska ha följande lydelse.

10 kap.
7 §
2 Ett naturgasföretag ska betala en förseningsavgift om de handlingar

som anges i 6 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju

månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt

bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

eller om fortsatt föreningsstämma enligt 6 kap. 13 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, ska dock företaget betala försenings-

avgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från

räkenskapsårets utgång. Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att en underrättelse skickades till företaget om ett beslut om

förseningsavgift enligt första stycket, ska företaget betala en ny försenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att en underrättelse skickades till företaget om ett beslut om

förseningsavgift enligt andra stycket, ska företaget betala en ny försenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppgå till 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:118.

SFS 2018:726

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.