SFS 2018:1422 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2018-1422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
2 Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska 2–4 kap.
och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession ska
1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljö-
balken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts om annat
inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:1034.

SFS

2018:1422

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.