SFS 2009:581 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

090581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 7 kap. 4, 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 7 kap. 7 a–7 d, 8 a, 8 b

och 12 §§, av följande lydelse.

7 kap.

4 §

En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i uttagspunkter för

vilka leverantören eller någon annan, gentemot den systemansvariga
myndigheten, har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella
naturgassystemet tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten
(balansansvar). Ett sådant åtagande ska göras genom ett avtal med den
systemansvariga myndigheten (balansavtal).

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a § första

stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas för förbrukning.

7 §

När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal

med myndigheten om balansansvar enligt 4 § första stycket ska upphöra att
gälla, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta de innehavare av naturgas-
ledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret
sålunda kommer att upphöra att gälla. Ledningsinnehavarna ska utan dröjs-
mål underrätta berörda leverantörer av naturgas.

När någon, som i ett avtal med en leverantör av naturgas har åtagit sig

balansansvaret i de uttagspunkter där leverantören levererar naturgas, får
kännedom om att detta avtal ska upphöra att gälla, ska den balansansvarige
utan dröjsmål underrätta den systemansvariga myndigheten och de inneha-
vare av naturgasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna
där balansansvaret sålunda kommer att upphöra att gälla. Innehavarna av
naturgasledningar ska utan dröjsmål underrätta leverantören av naturgas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten enligt första
och andra styckena.

1 Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268.

SFS 2009:581

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:581

7 a §

En leverantör av naturgas som med omedelbar verkan förlorat sitt

balansansvar äger återställa balansansvaret inom en tidsfrist om tio vardagar,
dock högst femton kalenderdagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter den då
leverantören tagit del av eller haft möjlighet att ta del av den först mottagna
underrättelsen enligt 7 § första eller andra stycket.

Den tidsfrist för att återställa balansansvaret som anges i första stycket

gäller också en leverantör vars avtal om balansansvar sagts upp och upphör
att gälla före fristens utgång.

Första och andra styckena gäller inte om leverantören trätt i likvidation,

ställt in betalningarna, försatts i konkurs eller förklarat sig inte ha för avsikt
att återställa balansansvaret.

Om leverantören under tidsfristen träder i likvidation, ställer in betal-

ningarna, försätts i konkurs, eller förklarar sig inte ha för avsikt att återställa
balansansvaret upphör tidsfristen omedelbart att löpa.

7 b §

En leverantör av naturgas som under tidsfristen återställer sitt balans-

ansvar ska underrätta berörda innehavare av naturgasledning om vem som
har åtagit sig balansansvaret i de uttagspunkter där leverantören levererar
naturgas. En sådan underrättelse ska ha mottagits av ledningsinnehavaren
innan tidsfristen har löpt ut.

Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots det som

anges i 9 §, från och med dagen efter det att berörd ledningsinnehavare mot-
tagit underrättelsen från leverantören.

Om ledningsinnehavaren inte har mottagit en underrättelse från leveran-

tören om vem som är ny balansansvarig i berörda uttagspunkter innan tids-
fristen har löpt ut, ska ledningsinnehavaren dagen efter fristens utgång
anvisa berörda gasförbrukare en leverantör. Denne ska gentemot lednings-
innehavaren ha åtagit sig att leverera naturgas till gasförbrukare som saknar
leverantör. Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots
det som anges i 9 §, från och med dagen för anvisningen.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna om

vilken leverantör som har anvisats och om naturgaslagens bestämmelser om
byte av leverantör. Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om de villkor för leveransen som leverantören tillämpar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar närmare föreskrifter om de underrättelser som anges i första och
fjärde styckena.

7 c §

Om en leverantör av naturgas inte äger återställa balansansvaret

enligt 7 a § eller om en sådan tidsfrist som avses där upphör att löpa enligt
7 a § fjärde stycket, ska innehavaren av naturgasledning så snart som möjligt
anvisa berörda gasförbrukare en leverantör, som gentemot ledningsinne-
havaren har åtagit sig att leverera naturgas till gasförbrukare som saknar
leverantör. Den nye balansansvariges balansansvar gäller, trots det som
anges i 9 §, från och med dagen för anvisningen.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna om

vilken leverantör som har anvisats och om naturgaslagens bestämmelser om
byte av leverantör. Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om de villkor för leveransen som leverantören tillämpar.

background image

3

SFS 2009:581

7 d §

En leverantör av naturgas som levererar gas till en gasförbrukare i en

viss uttagspunkt är, oavsett vad som avtalats, skyldig att fortsätta leverera
gas tills leveransskyldigheten upphör enligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om gasförbrukaren slutar att ta ut gas i

uttagspunkten, om någon annan leverantör börjar leverera gas till gasförbru-
karen i uttagspunkten eller om överföringen av gas enligt 8 kap. 3 eller 4 §
eller enligt avtal får avbrytas på grund av att gasförbrukaren har försummat
sina skyldigheter gentemot leverantören.

8 a §

Gasförbrukare som saknar leverantör av naturgas ska av berörd inne-

havare av naturgasledning anvisas en leverantör, som gentemot lednings-
innehavaren har åtagit sig att leverera gas till sådana gasförbrukare.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukaren om

vilken leverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och
om naturgaslagens bestämmelser om byte av leverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vad underrättelsen i andra stycket ska innehålla.

Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukaren

om de villkor för leveransen som leverantören avser att tillämpa och om den
dag då leverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den gas som inte levererats enligt ett leveransavtal

med en leverantör, som är leveransskyldig enligt 7 d §, ska gasförbrukaren
betala till den anvisade leverantören enligt de villkor som denne tillämpar.

8 b §

En gasförbrukare, som har saknat leveransavtal med en enligt 7 d §

leveransskyldig leverantör och som inte har anvisats en ny leverantör enligt
8 a §, ska för förbrukningen av naturgas under den tid som gasförbrukaren
har saknat sådant leveransavtal betala till en leverantör som anvisas av
ledningsinnehavaren och enligt de villkor som den anvisade leverantören
tillämpar.

9 §

Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt

får bara göra det från och med den första dagen i en kalendermånad. Den
leverantör som enligt 7 d § är leveransskyldig i uttagspunkten ska enligt de
närmare föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar underrätta innehavaren av naturgasledning
om övertagandet senast en månad innan det ska ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det

enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska börja gälla
tidigare än vad som följer av första stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första

stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

10 §

Den som bedriver överföring av naturgas ska enligt de närmare före-

skrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen
bestämmer hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om byte av
balansansvarig enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § första stycket
och 9 §. Den som bedriver överföring av naturgas ska dessutom hålla den

background image

4

SFS 2009:581

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

systemansvariga myndigheten underrättad om vem som har åtagit sig
balansansvaret för dennes egna inköp.

12 §

En leverantör av naturgas som har levererat gas till en uttagspunkt där

det saknas någon som är balansansvarig ska vid den systemansvariga myn-
dighetens avräkning anses som balansansvarig i uttagspunkten. Ersättning
ska betalas enligt de villkor som den systemansvariga myndigheten tillämpar
mot balansansvariga.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.