SFS 2019:807 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2019-807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 14 §, och närmast före 10 kap.

14 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.
2 §
Ett undantag enligt 1 § får beviljas bara om

1. investeringen stärker konkurrensen när det gäller gasförsörjningen samt

ökar försörjningstryggheten,

2. den risk som är förenad med investeringen är sådan att investeringen inte

blir av om undantaget inte beviljas,

3. den eller de berörda anläggningarna kommer att innehas av en juridisk

person som inte innehar befintliga naturgasanläggningar,

4. avgifter tas ut endast av användarna av de nya anläggningarna, och
5. ett beviljat undantag inte kommer att
a) skada konkurrensen på de marknader som sannolikt kommer att påverkas

av investeringen,

b) skada en ekonomiskt effektivt fungerande inre marknad för naturgas,
c) hindra de anläggningar till vilka den eller de nya anläggningarna ska an-

slutas från att fungera ekonomiskt effektivt, eller

d) skada försörjningstryggheten i fråga om naturgas i Europeiska unionen.
Första stycket 3 gäller inte i sådana fall som avses i 1 § andra stycket.

10 kap.
Skyldighet att anmäla avtal till tillsynsmyndigheten
14 §
Ett företag som ingår ett avtal som gäller den tekniska driften av en trans-
missionsledning mellan Sverige och ett land som inte omfattas av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemen-
samma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/692, ska anmäla avtalet till tillsynsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma

regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692.

SFS

2019:807

Publicerad
den

27 november 2019

background image

SFS

2019:807

2

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.