SFS 2019:919 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2019:919 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
SFS2019-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
En koncession får för sin giltighet göras beroende av att den som
innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort den
berörda ledningen eller anläggningen och att vidta andra åtgärder för åter-
ställning. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Säkerheten ska prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten
bedrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:919

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.