SFS 2005:403 Naturgaslag

050403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Naturgaslag;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsan-
läggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i
vissa fall.

Definitioner

2 § Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från biomassa och
andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i natur-
gassystemet.

Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.

3 § Med naturgasledning avses i denna lag rörledning, mät- och reglersta-
tion, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.

4 § Med lagringsanläggning avses i denna lag en anläggning för lagring av
naturgas, om anläggningen är ansluten till en naturgasledning som används
för överföring av naturgas.

5 § Med förgasningsanläggning avses i denna lag en anläggning för för-
gasning av kondenserad naturgas, om anläggningen är ansluten till en natur-
gasledning som används för överföring av naturgas.

Bestämmelserna om förgasningsanläggning tillämpas också på anlägg-

ningar som används för kondensering av naturgas och för import och loss-
ning av kondenserad naturgas, om anläggningen är ansluten till en naturgas-
ledning som används för överföring av naturgas.

1 Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 98/30/EG (EUT L 176, 15.7.2003, s. 57, Celex 32003L0055).

SFS 2005:403

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:403

6 § Med överföring av naturgas avses i denna lag överföring av naturgas
för annans räkning genom såväl transmissionsledningar som distributions-
ledningar.

7 § Med naturgasföretag avses företag som överför eller bedriver handel
med naturgas samt innehavare av lagringsanläggningar och förgasningsan-
läggningar.

Ansvarig myndighet

8 § Regeringen skall utse en myndighet som skall handlägga de frågor
som enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen ligger på tillsynsmyndigheten.

2 kap. Koncession

Allmänt om koncession

1 § En naturgasledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (kon-
cession) av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en naturgasledning,
såsom sprängning, schaktning, skogsavverkning, markberedning eller lik-
nande åtgärder, får inte vidtas innan koncession har meddelats.

Koncession krävs inte för en naturgasledning som är belägen efter en mät-

och reglerstation.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på konces-

sion enligt första stycket i fråga om vissa slag av naturgasledningar eller
vissa slag av åtgärder med naturgasledningar.

2 § En lagringsanläggning får inte byggas eller användas utan koncession
av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en lagringsanläggning, såsom
sprängning, schaktning, skogsavverkning, markberedning eller liknande åt-
gärder, får inte vidtas innan koncession har meddelats.

3 § En förgasningsanläggning får inte byggas eller användas utan konces-
sion av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en förgasningsanlägg-
ning, såsom sprängning, schaktning, skogsavverkning, markberedning eller
liknande åtgärder, får inte vidtas innan koncession har meddelats.

4 § Om regeringen har meddelat koncession för en naturgasledning, en
lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning, får förbud inte meddelas
med stöd av miljöbalken mot att bygga och använda ledningen eller anlägg-
ningen.

Förutsättningar för meddelande av koncession

5 § Koncession får meddelas endast om ledningen eller anläggningen är
lämplig från allmän synpunkt.

background image

3

SFS 2005:403

6 § Koncession får inte strida mot en detaljplan eller mot områdesbestäm-
melser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

7 § Vid prövning av frågor om meddelande av koncession skall bestäm-
melserna i 2–4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om koncession.

När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs
om tillståndsmyndighet skall gälla regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer.

8 § En koncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är
lämplig att utöva den verksamhet som avses med koncessionen. Det skall
särskilt beaktas om sökanden kan antas ha vilja och förmåga att dels utöva
den verksamhet som avses med koncessionen, dels utöva verksamheten en-
ligt de föreskrifter och villkor som kommer att gälla för verksamheten.

Koncessionsvillkor

9 § En koncession för en naturgasledning skall ange rörledningens huvud-
sakliga sträckning.

En koncession för en naturgasledning, en lagringsanläggning eller en för-

gasningsanläggning skall förenas med de villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen och enskild rätt. Den skall också förenas med de villkor
för ledningens eller anläggningens utförande och nyttjande som behövs av
säkerhetsskäl eller som behövs för att i övrigt skydda människors hälsa och
miljön mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt god hushåll-
ning med mark och vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs
från allmän synpunkt.

Det får anges som villkor för en koncession att ledningen eller anlägg-

ningen skall vara färdigställd inom en viss tid. Om det finns särskilda skäl,
får regeringen förlänga den angivna tiden. Ansökan om förlängning skall gö-
ras före utgången av den angivna tiden.

10 § En koncession får för sin giltighet göras beroende av att den som
innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort den be-
rörda ledningen eller anläggningen och att vidta andra åtgärder för återställ-
ning. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa
säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten be-
sluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Säkerheten skall prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, tillsynsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där verk-
samheten bedrivs.

background image

4

SFS 2005:403

Koncessionens giltighetstid

11 § En koncession skall meddelas för fyrtio år. Om det finns särskilda
skäl eller om sökanden begär det, får dock kortare tid bestämmas.

Förlängning av giltighetstiden

12 § Koncessionens giltighetstid får på ansökan av koncessionshavaren
förlängas med fyrtio år i taget. Om det finns särskilda skäl eller om sökan-
den begär det, får dock kortare tid bestämmas.

I ett ärende om förlängning av giltighetstiden skall 5–9 §§ tillämpas.
Ansökan om förlängning av giltighetstiden bör göras senast två år före

koncessionstidens utgång. Koncessionen gäller till dess att ansökningen har
prövats slutligt.

Överlåtelse av koncession

13 § En koncession får inte överlåtas utan tillstånd. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten prövar frågor om tillstånd.
Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av koncession skall 8 § tilläm-
pas.

Återkallelse av koncession

14 § En koncession får återkallas helt eller delvis

1. om den berörda ledningen eller anläggningen inte har använts under tre

år i följd och inte längre behövs för en säker energiförsörjning, eller

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter

enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
enligt villkoren i koncessionen eller enligt de säkerhetsföreskrifter som gäl-
ler för den berörda ledningens eller anläggningens drift.

Frågor om återkallelse av koncession prövas av regeringen.

Återställning

15 § Om en koncession upphör att gälla, är den som senast haft koncessio-
nen skyldig att ta bort den berörda ledningen eller anläggningen samt vidta
andra åtgärder för återställning, om det behövs från allmän eller enskild syn-
punkt.

I samband med att koncessionen upphör att gälla skall regeringen eller, ef-

ter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten fastställa koncessions-
havarens skyldigheter enligt första stycket.

Om den som senast haft koncessionen inte fullgör sina skyldigheter enligt

första stycket, får tillsynsmyndigheten förelägga denne vid vite att fullgöra
skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall vidtas på dennes bekostnad.
Ett beslut om att åtgärderna skall vidtas på den tidigare koncessionshavarens
bekostnad får verkställas.

16 § Om en ledning eller anläggning har byggts utan koncession där sådan
behövs, får tillsynsmyndigheten förelägga ledningens eller anläggningens

background image

5

SFS 2005:403

innehavare att ta bort denna samt att vidta andra åtgärder för återställning,
om det behövs från allmän eller enskild synpunkt.

Om innehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket, får

tillsynsmyndigheten förelägga innehavaren vid vite att fullgöra skyldighe-
terna eller besluta att åtgärderna skall vidtas på innehavarens bekostnad. Ett
beslut om att åtgärderna skall vidtas på innehavarens bekostnad får verkstäl-
las.

17 § Om någon annans mark behöver tas i anspråk för återställning, får
tillsynsmyndigheten besluta att tillträde till marken skall lämnas under viss
tid.

Återställningen skall utföras så att minsta skada och intrång vållas. Bygg-

nader får uppföras eller vägar byggas endast om markens ägare och den som
har nyttjanderätt eller servitut avseende marken samtyckt till det eller om
tillsynsmyndigheten lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas en-
dast om åtgärden är oundgängligen nödvändig för att återställningen skall
kunna utföras.

Om återställningen orsakar skada eller intrång, skall ersättning för detta

lämnas. Talan om ersättning väcks vid den fastighetsdomstol inom vars om-
råde marken eller större delen av denna ligger.

Naturgasledning inom område för trafikled

18 § Innehavaren av en naturgasledning som har byggts inom området för
en befintlig allmän väg, enskild väg som hålls öppen för trafik, järnväg, tun-
nelbana eller spårväg eller kanal eller annan sådan vattentrafikled (trafikled)
är skyldig att, om trafikleden skall ändras, vidta och bekosta de åtgärder med
naturgasledningen som behövs för att ändringen skall kunna genomföras.

Om åtgärden vidtas med en naturgasledning där denna korsar en trafikled,

skall dock den som förvaltar trafikleden ersätta innehavaren av ledningen för
kostnaden för åtgärden.

19 § Om en naturgasledning som har byggts inom området för en befintlig
trafikled medför ökade kostnader för trafikledens underhåll, skall innehava-
ren av ledningen ersätta dessa ökade kostnader.

20 § Om arbete på en naturgasledning, som har byggts inom området för
någon annan trafikled än allmän väg, kan inverka på trafiksäkerheten eller
om arbetet medför större ingrepp i trafikleden, skall det utföras efter anvis-
ningar av den som förvaltar trafikleden eller genom dennes försorg. Inneha-
varen av ledningen skall svara för kostnaden för arbetet.

Om en naturgasledning blivit skadad och dröjsmål med reparationen

skulle orsaka avsevärd olägenhet, får ledningsinnehavaren påbörja reparatio-
nen även om skadan inte hunnit anmälas till trafikledens förvaltare. Led-
ningsinnehavaren skall dock snarast underrätta trafikledens förvaltare om
det påbörjade arbetet.

I fråga om arbete med naturgasledning inom område för allmän väg gäller

44 § väglagen (1971:948).

background image

6

SFS 2005:403

3 kap. Skyldigheter för innehavare av naturgasledningar

Inledande bestämmelse

1 § Ett företag som innehar en naturgasledning och bedriver överföring av
naturgas ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt
ledningssystem och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningssys-
tem. Företaget svarar också för att dess ledningssystem är säkert, tillförlitligt
och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överfö-
ring av naturgas.

Juridisk och personell åtskillnad

2 § Ett företag som bedriver överföring av naturgas får inte bedriva handel
med naturgas.

I ett företag som innehar koncession för naturgasledning får inte en styrel-

seledamot, verkställande direktör eller firmatecknare samtidigt vara styrelse-
ledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag som bedriver
handel med naturgas.

Redovisning av överföring av naturgas

3 § Verksamhet som rör överföring av naturgas skall ekonomiskt redovi-
sas skilt från annan verksamhet. Därvid skall överföring på transmissions-
ledningar och överföring på distributionsledningar redovisas var för sig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör
överföring av naturgas samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar
till tillsynsmyndigheten.

Revision

4 § En revisor i ett företag som bedriver överföring av naturgas skall göra
en särskild granskning av redovisningen av denna verksamhet.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i frågan om re-

dovisningen av verksamheten skett enligt gällande bestämmelser. Företaget
skall lämna in intyget till tillsynsmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Anslutning av naturgasledning m.m.

5 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor
ansluta andra naturgasledningar samt lagringsanläggningar och förgasnings-
anläggningar. Detsamma gäller vid återinkoppling av en befintlig naturgas-
ledning, ändring av den avtalade kapaciteten i anslutningspunkten samt änd-
ring av tiden för överföringen.

Skyldighet föreligger inte om den först nämnda ledningen saknar kapaci-

tet för den begärda åtgärden eller om det annars finns särskilda skäl.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en naturgasledning som uteslu-

tande används för egen räkning.

background image

7

SFS 2005:403

Överföring av naturgas

6 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor
överföra naturgas.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en naturgasledning som uteslu-

tande används för egen räkning.

Mätning och rapportering av överförd naturgas

7 § Den som bedriver överföring av naturgas är skyldig att utföra mätning
av överförd naturgas och att rapportera resultaten av dessa mätningar i enlig-
het med de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Anskaffande av energi för drift av naturgasledningar

8 § Den som innehar en koncessionspliktig naturgasledning skall på ett
öppet, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt anskaffa den natur-
gas som behövs för att bedriva överföring av naturgas.

Övervakningsplan

9 § Den som bedriver överföring av naturgas skall upprätta en övervak-
ningsplan och se till att övervakningsplanen följs.

Av övervakningsplanen skall det framgå vilka åtgärder som skall vidtas

för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på natur-
gasmarknaden. I planen skall dessutom anges de särskilda skyldigheter som
de anställda har för att detta mål skall uppnås.

Den som bedriver överföring av naturgas skall årligen upprätta en rapport

över de åtgärder som vidtagits. Rapporten skall ges in till tillsynsmyndighe-
ten och i samband därmed offentliggöras av ingivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen och
om offentliggörandet av den årliga rapporten.

4 kap. Skyldigheter för innehavare av lagrings- och
förgasningsanläggningar

Inledande bestämmelse

1 § Den som innehar en lagringsanläggning eller en förgasningsanlägg-
ning ansvarar för driften av anläggningen och för att den är säker, tillförlitlig
och effektiv.

Juridisk och personell åtskillnad

2 § Ett företag som innehar en lagringsanläggning eller en förgasningsan-
läggning får inte bedriva handel med naturgas.

I ett sådant företag får inte en styrelseledamot, verkställande direktör eller

firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, verkställande direktör eller
firmatecknare i ett företag som bedriver handel med naturgas.

background image

8

SFS 2005:403

Redovisning av drift av naturgaslager och drift av
förgasningsanläggning

3 § Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsan-
läggning skall ekonomiskt redovisas så att lagringen av naturgas och driften
av förgasningsanläggningen redovisas var för sig och skilt från annan verk-
samhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lag-
ring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet
att ge in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

Revision

4 § En revisor i ett företag som bedriver verksamhet i form av lagring av
naturgas eller drift av en förgasningsanläggning skall göra en särskild
granskning av redovisningen av denna verksamhet.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i frågan om re-

dovisningen av verksamheten skett enligt gällande bestämmelser. Företaget
skall lämna in intyget till tillsynsmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Särskilt om lagring av naturgas

5 § Den som innehar en lagringsanläggning är skyldig att på skäliga vill-
kor lagra naturgas för annans räkning. Den som innehar en transmissionsled-
ning för överföring av naturgas har motsvarande lagringsskyldighet.

Skyldighet att lagra naturgas föreligger inte om anläggningen eller led-

ningen saknar kapacitet för den begärda lagringen eller om det annars finns
särskilda skäl.

Särskilt om tillträde till förgasningsanläggningar

6 § Den som innehar en förgasningsanläggning är skyldig att på skäliga
villkor mata in naturgas som innehas av annan.

Skyldighet föreligger inte om anläggningen saknar kapacitet för det be-

gärda tillträdet eller om det annars finns särskilda skäl.

5 kap. Kommunala naturgasföretag

1 § Ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16–18 §§ kommunal-
lagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommu-
nens område bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller
2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överförings-

verksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överförings-
verksamhet.

background image

9

SFS 2005:403

2 § Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16–18 §§ kom-
munallagen (1991:900) bedriver handel med naturgas samt därmed sam-
manhängande verksamhet, skall verksamheten drivas på affärsmässig grund
och redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som
avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda
verksamheterna tillsammans.

6 kap. Anslutningsavgifter och tariffer

Anslutningsavgifter

1 § Avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 4 §
skall vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för en anslutning skall särskilt beaktas var

den ledning eller anläggning som skall anslutas är belägen samt effekten i
anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgasledning skall vid begäran om ny anslutning

inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor för an-
slutningen.

Tariffer för överföring, lagring och förgasning

2 § Tariffer för överföring och lagring av naturgas samt för tillträde till en
förgasningsanläggning skall vara skäliga, objektiva och icke-diskrimine-
rande.

3 § Vid utformandet av tariffer för överföring av naturgas skall särskilt be-
aktas antalet anslutna kunder, kundernas geografiska läge, mängden över-
förd energi och abonnerad effekt, kostnaderna för överliggande ledningar,
leveranssäkerhet och trycket i ledningarna.

Överföringstariffer skall utformas så att den avgift en kund betalar för

överföringen till sin anslutningspunkt innefattar avgift för överföringen i
samtliga rörledningar genom vilka överföringen sker.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om utformningen av överföringstariffer.

4 § Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar ett naturgasla-
ger eller en förgasningsanläggning skall offentliggöra sin tariff och på begä-
ran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om tariffen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av sådana tariffer som
avses i första stycket.

5 § Den som bedriver överföring av naturgas får inte börja tillämpa sin av-
gift och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § eller sin
överföringstariff förrän de metoder som har använts för att utforma avgiften
eller tariffen har godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande skall läm-
nas, om metoderna kan antas leda till att avgiften eller tariffen uppfyller kra-
ven på att den skall vara objektiv och icke-diskriminerande.

background image

10

SFS 2005:403

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som avses med en

ansökan, skall myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället skall till-
lämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Tillsynsmyn-

digheten skall delge sådana beslut enligt 16 § första stycket och 17 § första
stycket delgivningslagen (1970:428).

7 kap. Övergripande systemansvar och balansansvar

Övergripande systemansvar

1 § Regeringen skall utse en myndighet som har det övergripande ansvaret
för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av natur-
gas i det nationella naturgassystemet (systemansvarig myndighet).

2 § Den systemansvariga myndigheten får, i den utsträckning det behövs
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgaslager och
förgasningsanläggningar att, mot marknadsmässig ersättning, öka eller
minska inmatning eller uttag av naturgas från överföringsledningarna och
anläggningarna.

Om systemansvaret inte kan utövas genom åtgärder som nämns i första

stycket, får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgasledningar
att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. I den utsträck-
ning systemansvaret så medger skall begränsning och avbrytande av överfö-
ringen genomföras så rättvist som möjligt. Därvid skall, i den utsträckning
det är möjligt, ledningsinnehavares åtaganden beträffande leveranssäkerhet
beaktas.

Närmare föreskrifter om den systemansvariga myndighetens befogenheter

enligt första och andra styckena meddelas av regeringen.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansva-
riga myndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för dem som ingått
ett balansavtal enligt 4 § första stycket att till den systemansvariga myndig-
heten lämna de uppgifter om inmatning och uttag av naturgas som behövs
för utövandet av systemansvaret.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga

myndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för dem som bedriver
överföring av naturgas att till den systemansvariga myndigheten lämna de
uppgifter som behövs för utövandet av systemansvaret.

Balansansvar

4 § En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i uttagspunkter för
vilka leverantören eller någon annan, gentemot den systemansvariga myn-
digheten, har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella natur-
gassystemet tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balans-
ansvar). Ett sådant åtagande skall göras genom ett avtal med den systeman-
svariga myndigheten (balansavtal).

background image

11

SFS 2005:403

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas för förbrukning.

5 § Villkoren i balansavtalen skall vara objektiva och icke-diskrimine-
rande.

Den systemansvariga myndigheten får inte ingå balansavtal förrän de me-

toder som har använts för att utforma avtalen har godkänts av tillsynsmyn-
digheten. Godkännande skall lämnas, om metoderna kan antas leda till att
avtalen uppfyller kraven enligt första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. Tillsynsmyndigheten

skall delge beslutet enligt 16 § första stycket och 17 § första stycket delgiv-
ningslagen (1970:428).

6 § Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra de villkor som
tillämpas i balansavtalen samt på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig upp-
gift om dessa villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt första
stycket.

7 § När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal
med myndigheten om balansansvar enligt 4 § första stycket skall upphöra att
gälla, skall myndigheten utan dröjsmål underrätta de innehavare av natur-
gasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansan-
svaret sålunda kommer att upphöra att gälla. Ledningsinnehavarna skall utan
dröjsmål underrätta berörda leverantörer av naturgas.

När den, som i ett avtal med en leverantör av naturgas har åtagit sig ba-

lansansvaret beträffande de uttagspunkter där leverantören levererar natur-
gas, får kännedom om att detta avtal skall upphöra att gälla, skall den balans-
ansvarige utan dröjsmål underrätta den systemansvariga myndigheten och
de innehavare av naturgasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är
belägna där balansansvaret sålunda kommer att upphöra att gälla.

8 § En leverantör av naturgas, som skall börja leverera naturgas till en ut-
tagspunkt, skall omedelbart anmäla detta till innehavaren av naturgasled-
ningen. Anmälan skall även innehålla en uppgift om vem som har åtagit sig
balansansvaret i uttagspunkten.

En leverantör av naturgas som övertar leveranserna till en naturgasförbru-

kare i dennes uttagspunkt får bara göra detta från och med den första dagen i
en kalendermånad. Anmälan enligt första stycket skall därvid ske senast en
månad innan övertagandet skall ske.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första

stycket skall sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om naturgasleverantörers skyldigheter en-
ligt första stycket.

background image

12

SFS 2005:403

9 § Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt
får bara göra det från och med den första dagen i en kalendermånad. Den le-
verantör som levererar naturgas till uttagspunkten skall enligt de närmare fö-
reskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsyns-
myndigheten meddelar underrätta innehavaren av naturgasledningen om
övertagandet senast en månad innan det skall ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det

enskilda fallet medge att balansansvaret beträffande en uttagspunkt skall
börja gälla tidigare än vad som följer av första stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första

stycket skall sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

10 § Den som bedriver överföring av naturgas skall enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
den systemansvariga myndigheten hålla myndigheten underrättad om de
uppgifter som har lämnats enligt 9 §. Den som bedriver överföring av natur-
gas skall dessutom hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om
vem som har åtagit sig balansansvaret för dennes egna inköp.

11 § Den systemansvariga myndigheten skall svara för avräkningen mel-
lan de balansansvariga enligt de föreskrifter som regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, myndigheten meddelar.

8 kap. Särskilda bestämmelser om överföring av naturgas till
konsumenter

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller överföring av naturgas till konsumenter. Med kon-
sument avses en fysisk person till vilken naturgas överförs eller levereras
huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i detta kapitel är
till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Avbrytande av överföring av naturgas på grund av konsumentens
avtalsbrott

3 § Överföring av naturgas får avbrytas, om konsumenten försummar sina
skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Innan överföringen avbryts skall konsumenten uppmanas att inom viss

skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än som avses i 4 §, underrättas om att
överföringen annars kan avbrytas. Sker rättelse får överföringen inte avbry-
tas.

Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott skulle med-

föra en ej obetydlig personskada eller en omfattande sakskada, får överfö-
ringen inte avbrytas. Det gäller dock inte om konsumenten handlar otillbör-
ligt.

background image

13

SFS 2005:403

4 § Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för
överföring eller leverans av naturgas gäller, utöver vad som anges i 3 §, att
konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom
tre veckor från det att konsumenten har delgetts uppmaningen och en under-
rättelse om att överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den
uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till socialnämnden i den kom-
mun där konsumenten får naturgas överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen inte avbrytas.

Överföringen får inte heller avbrytas om socialnämnden inom den tid som
anges i första stycket skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen
att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

5 § Innehavaren av en naturgasledning och leverantören av naturgas har
rätt till skälig ersättning av konsumenten för kostnader som föranleds av åt-
gärder som nämns i 3 och 4 §§.

6 § Underrättelser och meddelanden som avses i 4 § första stycket skall
lämnas enligt formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Avbrytande av överföring av naturgas av säkerhetsskäl m.m.

7 § Innehavaren av en naturgasledning får avbryta överföringen av natur-
gas för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att
upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall
pågå längre än åtgärden kräver.

Om innehavaren av naturgasledningen kan förutse annat än kortvariga av-

brott i överföringen, skall konsumenten underrättas i god tid före avbrottet.
Konsumenten skall underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom
anslag.

Skadestånd vid avbruten överföring av naturgas

8 § Om överföringen av naturgas avbryts på grund av konsumentens för-
summelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är uppfyllda, har konsu-
menten rätt till ersättning för skada av innehavaren av naturgasledningen.

Om överföringen har avbrutits på begäran av leverantören av naturgas

skall denne, i stället för ledningsinnehavaren, ersätta konsumenten för den
uppkomna skadan.

9 § Om innehavaren av en naturgasledning inte har underrättat konsumen-
ten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av
ledningsinnehavaren.

10 § Om överföringen av naturgas avbryts utan att det beror på konsumen-
tens försummelse och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt
7 § första stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av innehava-
ren av naturgasledningen om inte denne visar att avbrottet beror på ett hinder
utanför innehavarens kontroll som innehavaren inte skäligen kunde förvän-

background image

14

SFS 2005:403

tas ha räknat med och vars följder innehavaren inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

Beror avbrottet på någon som ledningsinnehavaren har anlitat för att ut-

föra underhåll, reparation eller liknande arbete, är ledningsinnehavaren fri
från skadeståndsskyldighet endast om också den som ledningsinnehavaren
har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

11 § Skadestånd enligt 8–10 §§ omfattar ersättning för utgifter och in-
komstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med

hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skade-
ståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas
föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyl-
diges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra särskilda om-
ständigheter.

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning
inom två år från det att skadan inträffade. Gör konsumenten inte det, har
konsumenten förlorat sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan.

9 kap. Undantag

Inledande bestämmelser

1 § Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en natur-
gasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får, om
den berörda ledningen eller anläggningen är av större omfattning, beviljas
undantag från skyldigheterna enligt 3 kap. 2, 5, 6, 8 och 9 §§, 4 kap. 2, 5 och
6 §§ samt 6 och 7 kap.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser ett väsent-

ligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag enligt andra stycket får endast avse den utökade

kapaciteten i den berörda ledningen eller anläggningen.

Förutsättningar för undantag

2 § Ett undantag enligt 1 § får beviljas bara om

a) investeringen stärker konkurrensen vad gäller gasförsörjningen samt

ökar försörjningstryggheten,

b) den risk som är förenad med investeringen är sådan att investeringen

inte blir av om undantaget inte beviljas,

c) den eller de berörda anläggningarna kommer att innehas av en juridisk

person som inte innehar befintliga naturgasanläggningar,

d) avgifter tas ut endast av användarna av de nya anläggningarna, och
e) ett beviljat undantag inte kommer att skada konkurrensen eller en eko-

nomiskt effektivt fungerande inre marknad för naturgas eller hindra de an-
läggningar, till vilka den eller de nya anläggningarna skall anslutas, från att
fungera ekonomiskt effektivt.

Föreskriften i första stycket c gäller inte i sådana fall som avses i 1 §

andra stycket.

background image

15

SFS 2005:403

Villkor

3 § Ett beviljat undantag enligt 1 § skall avse en viss bestämd tid.

Ett beslut om undantag skall förenas med de villkor som behövs för att sä-

kerställa att kraven i 2 § uppfylls.

I ett beslut om undantag skall det anges att det kan komma att ändras eller

upphävas av Europeiska gemenskapernas kommission.

Prövningsmyndighet

4 § Ärenden om undantag enligt 1 § prövas av regeringen efter ansökan.

Tillsynsmyndigheten skall utreda ärenden som anges i första stycket och

därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning.
Tillsynsmyndigheten skall därvid offentliggöra sitt yttrande.

Anmälan m.m.

5 § Ett beslut om undantag skall av regeringen utan dröjsmål anmälas till
Europeiska gemenskapernas kommission.

6 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter som rör handläggning
av ansökan om undantag enligt 1 §.

10 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

1 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och vill-
kor som har meddelats med stöd av lagen utövas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmelserna i 7 kap. med un-

dantag för 5 och 6 §§ samt av bestämmelserna i 5 och 8 kap.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta
del av de handlingar som behövs för tillsynen.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

Tidsfrister

4 § Om tillsynsmyndigheten får in en anmälan mot ett naturgasföretag
med påstående att företagets anslutningsavgift eller tariff för överföring, lag-
ring eller tillträde till förgasningsanläggning inte är objektiv eller icke-dis-
kriminerande, skall tillsynsmyndigheten fatta beslut i ärendet inom två må-
nader från det att anmälan kom in till myndigheten. Detsamma gäller vid an-
mälan mot den systemansvariga myndigheten med påstående att dess ba-
lansavtal inte är objektiva eller icke-diskriminerande.

Om myndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra ärendet får tillsyns-

myndigheten förlänga tiden med två månader eller, om sökanden medger

background image

16

SFS 2005:403

det, med den ytterligare tid som kan behövas för att ärendet skall kunna av-
göras.

Tillsynsmyndighetens beslut gäller omedelbart.

Avgifter

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-
ten får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som
tillsynsmyndigheten har enligt denna lag och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Förseningsavgift

6 § Om ett naturgasföretag, som bedriver annan verksamhet än handel
med naturgas, inte inom föreskriven tid lämnar in de handlingar som krävs
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket
eller 4 kap. 3 § andra stycket, skall företaget betala förseningsavgift till sta-
ten enligt 7 §. Detsamma gäller om ett sådant naturgasföretag inte lämnar in
ett revisorsintyg enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 §
tredje stycket eller 4 kap. 4 § tredje stycket.

Beslut om förseningsavgift fattas av tillsynsmyndigheten.

7 § Ett naturgasföretag skall betala en förseningsavgift, om de handlingar
som anges i 6 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju måna-
der från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt bo-
lagsstämma enligt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller om fortsatt
föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § tredje stycket lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar, skall dock företaget betala förseningsavgift först om
handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets ut-
gång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt första stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt andra stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 20 000 kronor.

8 § Om registrering har skett av ett beslut om att företaget försatts i kon-
kurs eller trätt i likvidation, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

9 § Har företaget inom föreskriven tid lämnat in de handlingar som anges i
6 §, men har handlingarna någon brist som lätt kan avhjälpas, får tillsyns-
myndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om företaget har
underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det
inom den tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas
med posten till den postadress som företaget senast har anmält hos tillsyns-
myndigheten.

background image

17

SFS 2005:403

10 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att ge in hand-
lingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som företaget
inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om

detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har förekommit i
ärendet.

11 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning,
skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning
inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

12 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har
vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift på grund av

en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalda förseningsavgiften
från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas
19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

11 kap. Övriga bestämmelser

Ansvarsbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1, 2 eller 3 §, eller
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket.
I ringa fall döms inte till ansvar.

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med
straff enligt brottsbalken.

3 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt
denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Överklagande

4 § Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 §
första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som en-
ligt 7 kap. 2 § beordrats att öka eller minska inmatning eller uttag av natur-
gas får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

background image

18

SFS 2005:403

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, då naturgaslagen (2000:599)

skall upphöra att gälla.

2. Denna lag tillämpas även på koncessioner som har meddelats enligt na-

turgaslagen (2000:599) samt enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar
och som avser rörledning för transport av naturgas eller produkt av naturgas
med följande undantag.

a) 1 § andra stycket 1 lagen om vissa rörledningar tillämpas alltjämt på

ledningar som har börjat byggas före den 1 augusti 2000.

b) Ett undantag som har medgivits med stöd av 1 § tredje stycket lagen

om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

c) Bestämmelsen om giltighetstid i en koncession som har meddelats en-

ligt lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

d) Ett villkor för en koncession som har meddelats enligt 6 § andra stycket

lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

3. Skyldigheten, enligt 3 kap. 5 § första stycket, för den som innehar en

naturgasledning att ansluta andra naturgasledningar omfattar före den 1 juli
2007 inte naturgasledningar som innehas av kunder vilka köper naturgas
som är avsedd för hushållsförbrukning.

4. En leverantör av naturgas får före den 1 juli 2007 inte överta leveran-

serna till en kund som köper naturgas som är avsedd för hushållsförbruk-
ning.

5. En koncessionshavare som före den 1 november 2004 har ingått ett av-

tal om införskaffande av naturgas som behövs för att bedriva överföring av
naturgas får tillämpa avtalet under dess återstående giltighetstid, dock längst
till utgången av oktober 2007.

6. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § första stycket samt 6 kap. 1 §, 2 § och 3 §

första och andra styckena tillämpas från och med det räkenskapsår som bör-
jar den 1 juli 2005 eller närmast därefter. Dessförinnan tillämpas motsva-
rande bestämmelser i den upphävda lagen.

7. Bestämmelsen i 6 kap. 5 § första stycket första meningen skall tilläm-

pas på avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 §
och på överföringstariffer som gäller från och med det räkenskapsår som
börjar den 1 januari 2006 eller närmast därefter.

Den som innehar en naturgasledning skall senast den 15 augusti 2005

lämna in en ansökan om godkännande enligt 6 kap. 5 § första stycket. Till-
synsmyndigheten skall avgöra ett sådant ärende senast den 30 november
2005.

8. Samtliga gasleverantörer skall senast den 31 juli 2005 underrätta be-

rörda innehavare av naturgasledning om i vilka uttagspunkter de levererar
naturgas. Underrättelsen skall även innehålla uppgifter om vem eller vilka
som åtagit sig balansansvaret i uttagspunkterna.

9. Bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket tillämpas från och med den

1 januari 2006.

10. Bestämmelsen i 10 kap. 4 § tillämpas i ärenden där anmälan har kom-

mit in till tillsynsmyndigheten den 1 juli 2005 eller senare.

background image

19

SFS 2005:403

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.