SFS 2006:646 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

060646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 1 kap. 8 § skall betecknas 1 kap. 9 §,
dels att 1 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och

11 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 8 § skall sättas närmast före 1 kap.

9 §,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 8 § och 10 kap.

5 a §, samt ett nytt kapitel, 8 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsan-
läggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i
vissa fall och om trygg naturgasförsörjning.

8 § Med konsument avses en fysisk person till vilken naturgas överförs el-
ler levereras huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksam-
het.

6 kap.

1 § Avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 §
skall vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för en anslutning skall särskilt beaktas var

den ledning eller anläggning som skall anslutas är belägen samt effekten i
anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgasledning skall vid begäran om ny anslutning

inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor för an-
slutningen.

7 kap.

2 § Den systemansvariga myndigheten får, i den utsträckning det behövs
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgaslager och

1 Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346.

2 Jfr rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en
tryggad naturgasförsörjning (EUT L 127, 29.4.2004, s. 92 Celex 32004L0067).

SFS 2006:646

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:646

förgasningsanläggningar att, mot marknadsmässig ersättning, öka eller
minska inmatning eller uttag av naturgas från överföringsledningarna och
anläggningarna.

Om systemansvaret inte kan utövas genom åtgärder som nämns i första

stycket, får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av naturgasledningar
att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. En begränsning
eller ett avbrytande av överföring av naturgas till kunder skall, i den ut-
sträckning systemansvaret medger det, genomföras så rättvist som möjligt
och i första hand så att naturgasförsörjningen för konsumenter säkras. I den
utsträckning det är möjligt skall ledningsinnehavares åtaganden beträffande
leveranssäkerhet beaktas.

Närmare föreskrifter om den systemansvariga myndighetens befogenheter

enligt första och andra styckena meddelas av regeringen.

8 kap.

1 § Detta kapitel gäller överföring av naturgas till konsumenter.

8 a kap. Trygg naturgasförsörjning

1 § En innehavare av en naturgasledning, lagringsanläggning eller förgas-
ningsanläggning skall, i den utsträckning det är möjligt för denne, vidta de
planeringsåtgärder och de åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa
naturgasförsörjningen.

2 § Den systemansvariga myndigheten skall vidta de planeringsåtgärder
och de åtgärder i övrigt som inom ramen för systemansvaret behövs för att
säkerställa naturgasförsörjningen.

3 § Tillsynsmyndigheten skall

1. ta fram och upprätthålla en allmän nationell strategi med lämpliga ni-

våer för en trygg naturgasförsörjning,

2. ta fram och upprätthålla en nationell plan med åtgärder för att trygga

naturgasförsörjningen i krissituationer, och

3. vidta de åtgärder i övrigt som inom ramen för tillsynsansvaret behövs

för att säkerställa naturgasförsörjningen.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om den nationella planen eller en änd-

ring i den, skall myndigheten samråda med den systemansvariga myndig-
heten.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om särskilda minimikrav för en
trygg naturgasförsörjning för konsumenter.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar ytterligare föreskrifter om planering och åtgärder enligt 1–3 §§.

5 § Den systemansvariga myndigheten får förelägga en innehavare av en
naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning att med
ledningen eller i anläggningen vidta de åtgärder som behövs för att säker-

background image

3

SFS 2006:646

ställa naturgasförsörjningen. Om det är lämpligare, får föreläggandet riktas
mot ledningens eller anläggningens ägare i stället för innehavaren.

Föreläggandet får inte avse en åtgärd som är mer betungande än vad som

är skäligt med hänsyn till anläggningens eller verksamhetens omfattning och
betydelse för naturgasförsörjningen.

Föreläggandet får förenas med vite.

6 § Den som enligt 5 § har förelagts att vidta åtgärder har rätt till ersättning
för den kostnad som genomförandet av åtgärderna medfört. Rätten till ersätt-
ning gäller inte kostnader för att lämna uppgifter eller för sådana planerings-
åtgärder som avses i 1 §.

Ersättningen betalas av staten.
Den systemansvariga myndigheten prövar frågor om ersättning enligt för-

sta stycket.

7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansva-
riga myndigheten får meddela föreskrifter om åtgärder för att möjliggöra
reparationsarbeten och fysiska skyddsåtgärder i naturgasledningar och lag-
rings- eller förgasningsanläggningar.

8 § Den systemansvariga myndigheten har på begäran rätt att, av den som
enligt 5 § kan åläggas att utföra åtgärder för att säkerställa naturgasför-
sörjningen, få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
att ta ställning till om åtgärder behöver vidtas.

10 kap.

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av

1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den

28 september 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten.

3

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmelserna i 7 kap. med

undantag för 5 och 6 §§ och inte heller efterlevnaden av bestämmelserna i
5 och 8 kap.

5 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansva-
riga myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de
uppgifter som den systemansvariga myndigheten har enligt 8 a kap. och en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av det kapitlet.

11 kap.

4 § Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 §
första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning enligt 7 kap. 2 §
samt om åtgärder och ersättning enligt 8 a kap. 5 och 6 §§ får överklagas hos

3 EUT L 289, 3.11.2005, s. 1 (Celex 32005R1775).

background image

4

SFS 2006:646

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.