SFS 2022:598 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2022-598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 c § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 c §
2 Det som anges i 2 b § gäller inte kontroll eller rättighet som utövas
av staten genom regeringen.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 2 a § och 2 b § första och andra

styckena hindrar inte att en transmissionsnätsoperatör bedriver sådan
produktion av el som avses i 3 kap. 12 § andra stycket ellagen (1997:857)
eller ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av el
som uteslutande är knuten till driften av transmissionsnätsoperatörens
elektriska ledningsnät.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.
2 Senaste lydelse 2011:713.

SFS

2022:598

Publicerad
den

31 maj 2022

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.