SFS 2005:938 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2005:938 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
050938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 7 § naturgaslagen

(2005:403) skall ha följande lydelse.

10 kap.

7 § Ett naturgasföretag skall betala en förseningsavgift, om de handlingar
som anges i 6 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju måna-
der från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt
bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § tredje stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, skall dock företaget betala förse-
ningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från
räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt första stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt andra stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:938

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.