SFS 2023:381 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2023:381 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
SFS2023-381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 8 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 12 a §, och närmast före

7 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
14 §
En koncession för en naturgasledning, en förgasningsanläggning eller
en lagringsanläggning som inte är en sådan anläggning som avses i andra
stycket får återkallas helt eller delvis

1. om den berörda ledningen eller anläggningen inte har använts under tre

år i följd och inte längre behövs för en säker energiförsörjning, eller

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter

enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
enligt villkoren i koncessionen eller enligt de säkerhetsföreskrifter som
gäller för den berörda ledningens eller anläggningens drift.

En koncession för en underjordisk lagringsanläggning som inte är del av

en anläggning för flytande naturgas får återkallas om förutsättningarna i
artikel 3a.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och
om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 är uppfyllda.

Frågor om återkallelse av koncession prövas av regeringen.

7 kap.
�&tagande om lagring av gas

12 a § De leverantörer av naturgas som har åtagit sig ett balansansvar
enligt 4 § ska genom balansavtalet även åta sig ett ekonomiskt ansvar för att,
efter begäran av den systembalansansvarige, lagra gas så att det fyllnadsmål
och den fyllnadsbana med delmål nås som avses i artikel 6a i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om
åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upp-
hävande av förordning (EU) nr 994/2010.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

1 Prop. 2022/23:89, bet. 2022/23:NU17, rskr. 2022/23:199.

SFS

2023:381

Publicerad
den

13 juni 2023

background image

SFS

2023:381

2

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLSON

Christina Nordenbladh
(Klimat- och
näringslivsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.