SFS 2010:603 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2010:603 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
100603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i naturgaslagen (2005:403);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 1 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifter och �vriga villkor f�r s�dan anslutning som avses i 3 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska vara sk�liga, objektiva och icke-diskriminerande.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid utformandet av avgiften f�r en anslutning ska s�rskilt beaktas var den</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ledning eller anl�ggning som ska anslutas �r bel�gen samt effekten i anslut-<br/>ningspunkten.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som innehar en naturgasledning ska vid beg�ran om ny anslut-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ning inom sk�lig tid l�mna skriftlig uppgift om avgiften och �vriga villkor<br/>f�r anslutningen. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Innehavaren av en naturgasledning ska offentligg�ra de metoder som</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�nds f�r att utforma avgifter f�r anslutning.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmare f�reskrifter om offentligg�rande av metoder enligt andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om<br/>fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energik�llor och om �ndring och<br/>ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,<br/>5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:646.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:603</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i naturgaslagen (2005:403);

utf�rdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 1 a �, av f�ljande

lydelse.

6 kap.

1 �

3

Avgifter och �vriga villkor f�r s�dan anslutning som avses i 3 kap. 5 �

ska vara sk�liga, objektiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften f�r en anslutning ska s�rskilt beaktas var den

ledning eller anl�ggning som ska anslutas �r bel�gen samt effekten i anslut-
ningspunkten.

1 a �

Den som innehar en naturgasledning ska vid beg�ran om ny anslut-

ning inom sk�lig tid l�mna skriftlig uppgift om avgiften och �vriga villkor
f�r anslutningen.

Innehavaren av en naturgasledning ska offentligg�ra de metoder som

anv�nds f�r att utforma avgifter f�r anslutning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om offentligg�rande av metoder enligt andra stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energik�llor och om �ndring och
ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

3 Senaste lydelse 2006:646.

SFS 2010:603

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.