SFS 2010:603 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2010:603 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
100603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

1 §

3

Avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 §

ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för en anslutning ska särskilt beaktas var den

ledning eller anläggning som ska anslutas är belägen samt effekten i anslut-
ningspunkten.

1 a §

Den som innehar en naturgasledning ska vid begäran om ny anslut-

ning inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor
för anslutningen.

Innehavaren av en naturgasledning ska offentliggöra de metoder som

används för att utforma avgifter för anslutning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om offentliggörande av metoder enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

3 Senaste lydelse 2006:646.

SFS 2010:603

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.