SFS 2010:895 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

100895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen

(2005:403) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska bestämmel-

serna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om koncession.

När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs
om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

SFS 2010:895

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.