SFS 2010:1976 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

101976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § och 7 kap. 5 § naturgas-

lagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

Den som bedriver överföring av naturgas får inte börja tillämpa sin

avgift och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § eller sin
överföringstariff förrän de metoder som har använts för att utforma avgiften
eller tariffen har godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande ska lämnas,
om metoderna kan antas leda till att avgiften eller tariffen uppfyller kraven på
att den ska vara objektiv och icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som avses med en

ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska till-
lämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Tillsynsmyn-

digheten ska delge sådana beslut enligt 49 § första stycket 1 och andra
stycket delgivningslagen (2010:1932).

7 kap.

5 §

Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

Den systemansvariga myndigheten får inte ingå balansavtal förrän de

metoder som har använts för att utforma avtalen har godkänts av tillsyns-
myndigheten. Godkännande ska lämnas, om metoderna kan antas leda till att
avtalen uppfyller kraven enligt första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. Tillsynsmyndigheten ska

delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen
(2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1976

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1976

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.