SFS 2011:713 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

110713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 3 kap. 2 och 9 §§, 7 kap. 8 och 9 §§, 9 kap. 1, 3 och 5 §§ och

10 kap. 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nitton nya paragrafer, 1 kap. 7 a §, 3 kap.

2 a–2 e, 10 och 11 §§, 6 kap. 3 a och 6 §§, 8 kap. 13–20 §§ och 10 kap. 1 a §,
samt närmast före 3 kap. 11 § och 8 kap. 13 och 15–20 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap.

7 a §

Med transmissionsnätsoperatör avses i denna lag den som bedriver

överföring av naturgas i en högtrycksledning eller ett nät som i huvudsak
består av högtrycksledningar med undantag för högtrycksledning som
huvudsakligen används i samband med lokal distribution av naturgas.

3 kap.

2 §

Ett företag som bedriver överföring av naturgas får inte bedriva handel

med naturgas.

En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva produktion av naturgas eller

produktion av eller handel med el.

2 a §

En transmissionsnätsoperatör ska vara oberoende av företag som

bedriver produktion av eller handel med naturgas eller el.

2 b §

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll

över ett företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas eller
el, får inte utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot en transmis-
sionsnätsoperatör.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll över

en transmissionsnätsoperatör, får inte utöva kontroll över eller någon rättig-

1 Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

SFS 2011:713

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:713

het gentemot ett företag som bedriver produktion av eller handel med natur-
gas eller el.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse ledamöter till

styrelsen eller motsvarande organ hos en transmissionsnätsoperatör, får inte
utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver
produktion av eller handel med naturgas.

2 c §

Det som anges i 2 b § gäller inte kontroll eller rättighet som utövas av

staten genom regeringen.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 2 a § och 2 b § första och andra

styckena hindrar inte att en transmissionsnätsoperatör bedriver sådan pro-
duktion av el som avses i 3 kap. 1 a § andra stycket ellagen (1997:857) eller
ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av el som
uteslutande är knuten till driften av transmissionsnätsoperatörens elektriska
ledningsnät.

2 d §

En styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan

person med liknande ställning hos en transmissionsnätsoperatör får inte sam-
tidigt ha en motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion av
eller handel med naturgas.

2 e §

Om en transmissionsnätsoperatör ingår i en koncern där en annan del

bedriver produktion av eller handel med naturgas, får åtgärder som vidtas av
företag i koncernen för att säkerställa att kraven i 2 a, 2 b och 2 d §§ är upp-
fyllda inte innebära att personal eller kommersiellt känsliga uppgifter över-
förs från transmissionsnätsoperatören till ett företag som bedriver produk-
tion av eller handel med naturgas.

9 § Ett företag som bedriver överföring av naturgas och som ingår i samma
koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med natur-
gas ska upprätta en övervakningsplan och se till att planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för

att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på naturgas-
marknaden. I planen ska dessutom anges de särskilda skyldigheter som de
anställda har för att detta mål ska uppnås.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen.

10 §

Ett företag som är skyldigt att upprätta en övervakningsplan enligt 9 §

ska utse en övervakningsansvarig, som självständigt ska bevaka att planen
upprättas och följs. Företaget ska se till att den övervakningsansvarige har de
befogenheter och tillgång till den information som krävs för att utföra upp-
draget.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över de åtgär-

der som vidtagits enligt övervakningsplanen och ge in rapporten till tillsyns-
myndigheten. Företaget ska offentliggöra rapporten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om utseende av övervakningsansvarig och dennes
uppgifter samt om offentliggörandet av den årliga rapporten.

background image

3

SFS 2011:713

Kommunikation med gasförbrukare och allmänheten

11 §

Om ett företag som bedriver överföring av naturgas och ett företag

som bedriver produktion av eller handel med naturgas ingår i samma kon-
cern, ska företagen när de vänder sig till enskilda gasförbrukare eller allmän-
heten ange sin identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken verk-
samhet företaget bedriver.

6 kap.

3 a §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om utformningen av tariffer för lagring av na-
turgas.

6 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de skyldigheter

som följer av 5 § i fråga om naturgasledning eller ledningsnät som används
för överföring av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgränsat om-
råde som används för industriell eller kommersiell verksamhet.

7 kap.

8 §

En leverantör av naturgas, som ska börja leverera naturgas till en

uttagspunkt eller överta leveranserna till en naturgasförbrukare i dennes
uttagspunkt, ska anmäla detta till innehavaren av naturgasledningen. Anmä-
lan ska även innehålla en uppgift om vem som har åtagit sig balansansvaret i
uttagspunkten. En anmälan om att börja leverera naturgas ska göras omedel-
bart.

En leverantör av naturgas får överta leveranserna till en naturgasförbru-

kare i dennes uttagspunkt fjorton dagar efter anmälan enligt första stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första

stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela ytterligare föreskrifter om naturgasleverantörers skyldigheter
enligt första stycket.

9 §

3

Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt

efter en anmälan enligt 8 § första stycket får göra det från och med den dag
då naturgasleverantören övertar leveranserna.

I andra fall får balansansvaret bara övertas från och med den första dagen i

en kalendermånad. Den leverantör som enligt 7 d § är leveransskyldig i
uttagspunkten ska enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underrätta inneha-
varen av naturgasledning om övertagandet senast en månad innan det ska ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det

enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska börja gälla tidi-
gare än vad som följer av andra stycket.

3 Senaste lydelse 2009:581.

background image

4

SFS 2011:713

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt andra

stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

8 kap.

Uppgifter i avtal

13 §

Ett avtal mellan en konsument och en leverantör av naturgas ska inne-

hålla uppgifter om

1. naturgasleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. naturgasleverantörens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt naturgasleverantören planerar

att överta leveranserna till konsumenten,

4. var konsumenten kan finna information om naturgasleverantörens pri-

ser och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,
6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,
7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss

tid,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper

under viss tid,

10. villkoren för ersättning om naturgasleverantören inte uppfyller sitt åta-

gande enligt avtalet, och

11. hur naturgasleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat

sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som
anges i 18 §.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska

lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas.

14 §

Ett avtal mellan en konsument och ett företag som bedriver överfö-

ring av naturgas ska innehålla uppgifter om

1. företagets namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. företagets åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas,
4. var konsumenten kan finna information om företagets priser och övriga

villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,
6. villkoren för uppsägning av avtalet,
7. villkoren för ersättning om företaget inte uppfyller sitt åtagande enligt

avtalet, och

8. hur företaget på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhanda-

håller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §.

Betalningssätt

15 §

En leverantör av naturgas får inte missgynna en konsument endast på

grund av det betalningssätt konsumenten har valt.

background image

5

SFS 2011:713

Om en leverantör av naturgas eller ett företag som bedriver överföring av

naturgas tillämpar ett system med förskottsbetalning för konsumenter, ska
detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen.

Ändrade avtalsvillkor

16 §

En naturgasleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som

löper tills vidare med en konsument ska underrätta konsumenten om änd-
ringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumen-
ten. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp
avtalet.

De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter

det att meddelandet har skickats.

Prishöjningar

17 §

När en prishöjning har skett ska konsumenten underrättas om detta i

den nästkommande fakturan från naturgasleverantören. Det ska framgå när
prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

Information om konsumentens rättigheter

18 §

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas

som tecknar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig in-
formation om

1. konsumentens rättigheter,
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, och
3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvist-

lösning.

Informationen ska på konsumentens begäran lämnas på annat sätt.

Byte av naturgasleverantör

19 §

Ett byte av naturgasleverantör ska genomföras utan särskild kostnad

för konsumenten.

Vid byte av naturgasleverantör ska konsumenten få en slutfaktura inom

sex veckor från den dag då den frånträdande naturgasleverantörens leverans
upphörde.

Hantering av klagomål

20 §

Leverantörer av naturgas och företag som bedriver överföring av natur-

gas ska ha fastställda rutiner för hanteringen av klagomål från konsumenter.

9 kap.

1 §

Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en natur-

gasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får, om
den berörda ledningen eller anläggningen är av större omfattning, beviljas

background image

6

SFS 2011:713

undantag från skyldigheterna enligt 3 kap. 2–2 d, 5, 6 och 8–10 §§, 4 kap. 2,
5 och 6 §§ samt 6 och 7 kap.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser ett väsent-

ligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag enligt andra stycket får endast avse den utökade

kapaciteten i den berörda ledningen eller anläggningen.

3 §

Ett beviljat undantag enligt 1 § ska avse en viss bestämd tid.

Ett beslut om undantag ska förenas med de villkor som behövs för att

säkerställa att kraven i 2 § uppfylls.

I ett beslut om undantag ska det anges att beslutet kan komma att ändras

eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

5 §

Ett beslut om undantag ska av regeringen utan dröjsmål anmälas till

Europeiska kommissionen.

10 kap.

1 §

4

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av

1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

5.

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmelserna i 7 kap. med

undantag för 5 och 6 §§, 8 kap. med undantag för 13–20 §§, 8 a kap. med
undantag för 1 § och inte heller efterlevnaden av bestämmelserna i 5 kap.

1 a §

I ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt sådana riktlinjer som har

antagits med stöd av förordning (EG) nr 715/2009 ska det anges att beslutet
kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande som har meddelats med anledning av en anmälan enligt

4 § gäller omedelbart.

4 §

Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende inom två månader

från det att en anmälan kom in till myndigheten om anmälan

1. har lämnats in av någon som har ett intresse i saken, och
2. innehåller ett påstående att en innehavare av en naturgasledning, lag-

ringsanläggning eller förgasningsanläggning inte följer bestämmelser som
omfattas av myndighetens tillsyn enligt 1 §.

4 Senaste lydelse 2008:901.

5 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).

background image

7

SFS 2011:713

Om myndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra ärendet får tillsyns-

myndigheten förlänga tiden med två månader eller, om sökanden medger det,
med den ytterligare tid som kan behövas för att ärendet ska kunna avgöras.

Tidsfristerna gäller även vid anmälan mot den systemansvariga myndig-

heten med påstående att dess balansavtal inte är objektiva eller icke-diskri-
minerande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 utom i fråga om 7 kap. 8 och

9 §§, som träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. En transmissionsnätsoperatör som har ansökt om certifiering enligt la-

gen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag får bedriva verk-
samhet utan hinder av 3 kap. 2 § andra stycket, 2 a och 2 b §§ till dess att ett
slutligt beslut i frågan om certifiering har vunnit laga kraft, dock längst till
och med den 2 mars 2012.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.