SFS 2014:696 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Du är här: Start / Miljörätt / Rennäringslag (1971:437) / SFS 2014:696 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)
140696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 93 och 96 §§ rennäringslagen

(1971:437)

2 ska ha följande lydelse.

93 §

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är

tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller
instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyt-
tas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett

område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas,
dödas av den som äger eller vårdar ren.

Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast

möjligt anmäla detta till Polismyndigheten.

96 §

3

En samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta

samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om Polismyn-
digheten eller Kronofogdemyndigheten begär det.

Fullgör inte styrelsen denna skyldighet, kan myndigheten låta verkställa åt-

gärden på samebyns bekostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

3 Senaste lydelse 2006:686.

SFS 2014:696

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.