SFS 1971:893

710893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:893

om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utkom från t rycket

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 1 § rennäringslagen (1971: 437) skall ha

nedan angivna lydelse.

1 §2 Rätt att enligt denna lag begagna mark och vatten till underhåll

för sig och sina renar (renskötselrätt) har den som är av samisk här­

komst, om hans fader eller moder eller någon av hans far- eller morför­
äldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke.

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

2 Ä ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1993

\\

¬

background image

SFS 1971: 893

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge person med

samisk härkomst renskötselrätt, även i annat fall än som avses i första

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND B ENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.