SFS 1972:726

720726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 21 dec. 1972

SFS 1972:726 Lag

Utkom från t rycket »m ändring i rennäringslagen (1971: 437);

given Stockholms slott den 19 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen', funnit gott förordna, att 26 och 29 §§ rennäringslagen (1971;
437) skall ha nedan angivna lydelse.

26 § Konungen kan förordna om upphävande av renskötselrätten för
visst markområde, när området behövs för ändamål som avses i 2 kap.

expropriationslagen (1972: 719) eller för annat ändamål av väsentlig be­

tydelse från allmän synpunkt. For område som väsentligen är utan be­
tydelse för renskötseln får sådant förordnande meddelas, när området
behövs för allmänt ändamål.

Upphävande kan begränsas till att avse viss tid eller vissa i renskötsel­

rätten ingående befogenheter.

29 § I fråga om upphävande av renskötselrätt och ersättning med an­

ledning därav gäller, utöver bestämmelserna i 26—28 §§, i tillämpliga

1864

1 Prop. 1972: 109, CU 3 4, rs kr 346.

¬

background image

delar bestämmelserna i expropriationslagen (1972: 719) om expropria­

tion av särskild rätt till fastighet.

SFS 1972: 726

Penna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Beträffande mål som är anhängigt vid ikraftträdandet äger föreskrif­

terna i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972: 719) om
expropriationsmål, som är anhängigt vid sistnämnda lags ikraftträdande,
motsvarande tillämpning.

Det alla som'vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND B ENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.