SFS 1974:246

740246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 246 Lag

u.kon, frän . rycke,

ändring i rennäringslagen (1971:437);

den 29 ma j 1974

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' all 14 § rennäringslagen

(1971:437) skall ha n edan angivna lydelse.

14 § Renskötande medlems dödsbo får forsälta den av medlemmen

bedrivna rensköiseln under tre år från dödsfallet. Är renskölselbe-
räitigad dödsbodelägare under 18 år, räknas tiden från det han fyller 18

år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1974:44, LU 12, rskr 169.

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.