SFS 1974:349

740349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:349

om ändring i rennäringslagen (1971: 437);

utfärdad den 31 maj 1974.

13 juni 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 93 § rennäringslagen

(1971: 437) skall ha nedan angivna lydelse.

93 § När renar befinner sig inom betesområde där renskötsel då är
tillåten, skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band
eller instängd, om ej länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när
renar flyttas, såvida hundens ägare i förväg underrättats om tiden för
flyttningen.

Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom

område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den ej låter sig

upptagas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Den som sålunda dödat hund är skyldig att snarast möjligt anmäla

förhållandet till polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST
(Jordbruksdepartement et)

1 Prop. 1974: 81, JoU 21, rskr 24 1.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.