SFS 1987:154

870154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:154

Lag

utkom från trycket

om ändring 1 rcnnärlngslagen (1971:437);

den 6 maj 1 987

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 30 § rennärings lagen (1971:437)^

skall ha följande lydelse.

30 § Den som inom om råde som avses i 3 § 1 äger eller brukar mar k där

renskötsel bedrives får ej ändra användningen av marken på sätt som
medför avsevärd olägenhet för renskötseln i annan mån än som följer av

förordnande enligt 26 §.

' Prop. 1985/86:90. BoU 1986 /87:4, rskr. 126.

380

- Lagen omtryckt 1985:919.

¬

background image

Första stycket hindrar inte att mark används I enlighet med en detaljplan

SFS 1987:154

eller för företag vars tillåtlighet skall pr övas i särskild ordning.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.