SFS 1988:1314

881314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1314

om ändring i rennäringslagen (1971:437);.

utkom MD trycket

den 16 december 1988

Utfärdad den 1 de cember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 49 § rennäringslagen (1971:437)^

skall ha följande lydelse.

49 § Styrelsen består av ordförande och ytterligare en eller flera ledamö­
ter som utses p å bystämma. Styrelseledamot får inte vara und erårig eller

ha förvaltare enligt 11 k ap. 7 § föräldrabalken.

' Prop. 1987/88:124, 1988/89; LU9, rskr. 10.

2931

' Lagen omtryckt 1985:919.

¬

background image

SFS 1988:1314

Styrelseledamot kan skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tjdTör

vilken han bliv it utsedd,

fEC

Val av styrelse eller ändring i dess sammansättning ska ll anmälas dill

länsstyrelsen.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.