SFS 1990:1490

901490.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1490

Utkom från trycket

Lag

den 28 december 1990

2716

om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om rennäringslagen

(1971:437)2

dels att 98 § skall upphöra att gälla,

dels att i 4, 7, 15, 16, 24, 36, 66. 67, 87 och 89 §§ samt i punkterna 2 och

3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1 985:919) om ändring i nämnda
lag ordet "lantbruksnämnden" skall bytas ut mot "länsstyrelsen",

dels att 71, 72, 99, 100 och 102 §§ skall ha följande lydelse.

72 § Är renskötseln inom en samebys betesområde bristfällig, skall läns­
styrelsen på begäran av en medlem i byn eller någon a nnan vars rätt är

beroende därav söka träffa överenskommelse med byn om rättelse inom

viss tid.

relsen förordna syssloman att ta hand om renskötseln i byn och förvalta

a

•2E

71 § Uppehåller sig renar utanför renskötselområdet eller på mark inom
detta område under tid då renskötsel inte får bedrivas där, kan länsstyrel­

sen på framställning av den som därigenom lider skada eller olägenhet av

någon betydelse förordna att renarna skall slaktas och säljas.

Är det känt till vilken sameby renarna hör, får förof dnande enligt första

stycket meddelas endast om samebyn underlåter att inom skälig tid efter
anmaning taga hand om renarna.

Kostnaden för renarnas omhändertagande, slakt och försäljning skall

uttagas ur köpeskillingen. Återstoden tillfaller renarnas ägare, om han är

känd, och annars den eller de samebyar till vilka re narna kan antagas ha

hört.

Hl

Kan överenskommelse inte träffas eller vidtas inte rättelse, kan länssty- .

Ml

byns övriga ekonomiska angelägenheter.

Sysslomannen har rätt att av byn erhålla arvod e som bestäms av länssty-

relsen.

99 § Länsstyrelsens beslut enligt 1,2, 12, 21, 39, 43, 50, 62 och 71

72 § andra och tredje styckena samt 74, 79, 80, 93 och 97 §§ denna lag

' Prop. 1990/91:27, BoU5, rskr. 65.
2 Lagen omtryckt 1985:919.

¬

background image

överkiagas hos kammarrätten. Länsstyrelsens beslut att bevilja registrering

SFS 1990; 1490

av renmärken får dock in te överklagas.

Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos lant­

bruksstyrelsen.

Lantbruksstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

100 § Angår ett beslut som länsstyrelse eller lantbruksstyrelsen meddelar
enligt denna lag så många att en kopia av beslutet inte lämpligen kan

tillställas var och en av dem, skall beslutet sändas till samebyns styrelse,

som skall hålla det tillgängligt för me dlemmarna.

Meddelande om detta skall tas in i or tstidning.

Tiden for överklagande skall räknas från den dag då kungörandet har

skett.

102 § Länsstyrelses åligganden enligt denna lag fullgörs såvitt avser Väs-
lernorrlands län av länsstyrelsen i Västerbottens län och såvitt avser Kop­

parbergs och Gävleborgs län av länsstyrelsen i Jämtlands län.

Skall ett byområde omfatta mark inom mer än ett av Norrbottens,

Västerbottens eller Jämtlands län, görs indelning enligt 7 § av länsstyrelsen
i det län inom vilket huvuddelen skall ligga.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.