SFS 1991:387

910387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:387

om ändring i lagen (1990:1490) om ändring i

utkom från trycket

rennäringslagen (1971:437);

den 4 juni 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rennäringslagen

(1971:437)^

detsaXX i I00§ i paragrafens lydelse enligt lagen (1990:1490) om ändr ing

i nämnda lag ordet "la ntbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "jordbruksver­
ket",

dels att 99 § i paragrafen s lydelse enligt lagen (1990: 14 90) om än dring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

99 § Länsstyrelsens beslut enligt I, 2, 12, 21, 39, 43, 50, 62 och 71§§,

72§ andra och tredje styckena samt 74, 79, 80, 93, och 97 §§ denna lag får

' Prop. 1990/91:99. JoU27, rskr. 276.

' Lagen o mtryckt 1985:919.

641

2!-SFS 1991

¬

background image

v

SFS 1991:387

överklagas hos kammarrätten. Länsstyrelsens beslut att bevilja registrering
av renmärken får dock inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denn a lag får överklagas hos statens

jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos regeringen.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.