SFS 2018:364 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

SFS2018-364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 74 § rennäringslagen (1971:437)2 ska
ha följande lydelse.

74 §3 Ärenden om registrering av renmärke prövas av Sametinget.

Sametinget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personupp-

gifter i renmärkesregistret.

Registret får användas för att fastställa vem som är ägare till en ren.

Registret ska innehålla uppgifter om ett renmärkes utseende, den sameby där
märket får användas samt märkesinnehavarens namn, person- eller
organisationsnummer och adress.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena kompletterar Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

3 Senaste lydelse 2006:802.

SFS

2018:364

Publicerad
den

4 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.