SFS 1994:625 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

SFS 1994_625 Lag om ändring i rennäringslagen (1971_437)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:625

Utkom från trycket

den 16 juni 1994

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 101 § rennäringslagen (1971:

437)2 skall ha följande lydelse.

101 § Beslut som avses i 97 och 99 §§ gäller även om det har överklagats,

om inte den myndighet som skall pröva överklagandet beslutar något
annat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364.

2

Lagen omtryckt 1993: 36.

1216

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.