SFS 1995:1693 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

SFS 1995_1693 Lag om ändring i rennäringslagen (1971_437)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1693

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 99 § rennäringslagen (1971:437)2

skall ha följande lydelse.

99 § Länsstyrelsens beslut enligt 1, 12, 17, 21, 39, 43, 50, 62, 65 a
och 71 §§, 72 § andra och tredje styckena samt 74, 79, 80, 93 och
97 §§ denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Läns-

1

P r o p . 1 9 9 5 / 9 6 : 2 2 , b e t . 1 9 9 5 / 9 6 : J u U 7 , rskr. 1 9 9 5 / 9 6 : 5 5 .

2

L a g e n o m t r y c k t 1 9 9 3 : 3 6 .

3383

background image

SFS 1995:1693

styrelsens beslut att bevilja registrering av renmärken får dock inte
överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos

Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos regeringen. Verkets beslut

i en överklagad fråga som avser upplåtelse av rätt till jakt efter älg får
dock överklagas endast av sameby.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3384

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.