SFS 1996:1553 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

SFS 1996_1553 Lag om ändring i rennäringslagen (1971_437)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2897

SFS 1996:1553
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdade den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 65 a och 99 §§ rennäringslagen

(1971:437)2 skall ha följande lydelse.

65 a §3 Rennäringen skall bedrivas med bevarande av naturbetesmar-
kernas långsiktiga produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den hänsyn som vid renskötsel skall tas till naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingri-
pande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Länsstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för

att föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket skall efterle-
vas.

Föreläggande eller förbud får meddelas först sedan det har visat sig att

länsstyrelsens råd inte har följts. I brådskande fall eller när det annars finns
särskilda skäl, får länsstyrelsen dock omedelbart meddela förelägganden
eller förbud.

I beslut om föreläggande eller förbud får länsstyrelsen sätta ut vite.

99 §4 Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter med-
delade med stöd av lagen får, om beslutet rör annat än sådan upplåtelse

som avses i 32 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut att

bevilja registrering av renmärken får dock inte överklagas. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om upplåtelse som avses i 32 § får överklagas hos regeringen.

Beslut som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får dock överklagas
endast av sameby.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men skall inte tillämpas i de

fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

ANNIKA ÅHNBERG

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63.

2

Lagen omtryckt 1993:36.

3

Senaste lydelse 1993:36.

4

Senaste lydelse 1995:1693.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.