SFS 2001:439 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

010439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 65 a § rennäringslagen (1971:437)

2

skall ha följande lydelse.

65 a §

3

Rennäringen skall bedrivas med bevarande av naturbetesmarker-

nas långsiktiga produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god avkast-
ning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som i övrigt behövs om den hänsyn som vid renskötsel skall
tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Föreskrifterna får
dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvå-
ras.

Länsstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för

att föreskrifter som har meddelats med stöd av tredje stycket skall efterlevas.

Föreläggande eller förbud får meddelas först sedan det har visat sig att

länsstyrelsens råd inte har följts. I brådskande fall eller när det annars finns
särskilda skäl, får länsstyrelsen dock omedelbart meddela förelägganden el-
ler förbud.

I beslut om föreläggande eller förbud får länsstyrelsen sätta ut vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Lagen omtryckt 1993:36.

3

Senaste lydelse 1996:1553.

SFS 2001:439

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.