SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Du är här: Start / Miljörätt / Rennäringslag (1971:437) / SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)
100817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § rennäringslagen (1971:437)2

ska ha följande lydelse.

29 §

I fråga om upphävande av renskötselrätt och ersättning med anled-

ning därav gäller, utöver bestämmelserna i 26�28 §§, i tillämpliga delar
bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av
särskild rätt till fastighet.

I fråga om ett förordnande om upphävande av renskötselrätt som

regeringen har meddelat före den 1 augusti 2010, ska hänvisningen till
expropriationslagen i första stycket avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

SFS 2010:817

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.