SFS 2014:890 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2014:890 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
140890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 5, 6, 10 och 35 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

3

Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark

1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på

grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,

2. om marken ligger outnyttjad, eller
3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.
�&tgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan dröjs-

mål och i fall som anges i 3 inom skälig tid.

Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som på grund av

särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första och andra styckena för att möjliggöra för-
söksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första och andra

styckena.

6 §

4

Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan

behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och
beskaffenhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket för att möjliggöra försöksverk-
samhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första stycket.

10 §

5

Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för åter-

växt av ny skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd

för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får

1 Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359.

2 Lagen omtryckt 1993:553.
Senaste lydelse av 9 § 2005:1164.

3 Senaste lydelse 2008:662.

4 Senaste lydelse 2010:930.

5 Senaste lydelse 2008:662.

SFS 2014:890

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:890

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att
tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla

natur- eller kulturmiljövärden får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

35 §

6

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen
ska följas.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.
Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten

besluta att åtgärden ska vidtas på dennes bekostnad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. Beslut som har meddelats enligt 5, 6 och 10 §§ i deras äldre lydelse

gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2005:1164. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.