SFS 1982:556

820556.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:556

om ändring i skogsvårdsiagen (1979:429);

utkom från trycket

utfärdad den I7juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' toreskrivs att 6 § skogsvårdslagen (1979:429)

skall ha nedan angivna lydelse.

6 § Om et t skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande

förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning, får skogsvårdsstyrelsen
besluta att beståndet skall slutavverkas och ny skog anläggas.

Denna lag träder i kraft,den I juli 1982.

På regerigens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

den 24 Juni 1982

Prop. 1981/82:177. JoU 36. rskr 404.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.