SFS 1974:1026

741026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:1026 Lag

uikom Mn trycket

ändring i skogsvärdslagen (1948: 237);

Utfärdad den 20 december 1974.

den 23 dec. 1974

) -

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om skogsvårdslagen

(1948: 237)

dels att i 17, 25 och 35 §§ samt 43 § 2 mom. ordet "Konungen" skall

bytas ut mot "regeringen",

dels att 1 och 37 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av nedan angivna

lydelse.

1 § Skogsmark med därå växande skog bör genom utnyttjande på

lämpligt sätt av markens virkesalstrande förmåga skötas så, att tillfreds­
ställande ekonomiskt utbyte vinnes och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn

avkastning erhålles. Hänsyn skall tagas till naturvårdens intressen.

8 a § Skogsmarks ägare är skyldig att enligt bestämmelser som med­

delas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer under­
rätta skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans

mark.

37 § Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot föreskrift som

meddelats med stöd av 8 a § eller 28 § 3), dömes till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

1 Prop. 1974:166, JoU 52, rskr 4 05,

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.