SFS 1979:429

790429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:429

Skogsvårdslag;

Utkom från trycket

den 19 ju ni 1979

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av mar­

kens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög

och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvår­

dens och andra allmänna intressen.

2 § Med skogsmark avses i d enna lag

1. mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i v äsentlig ut­

sträckning används för annat ändamål,

2. mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller

mot att Qällgränsen flyttas ned.

Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte anses

som skogsmark, om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i
anspråk för virkesproduktion.

Mark skall anses lämplig för virkesproduktion, om den enligt vedertagna

bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke
om året per hektar.

3 § Denna lag hindrar inte att skogsmark tas i an språk för annat ändamål

än virkesproduktion.

4 § Denna lag skall inte tillämpas i d en mån den strider mot föreskrifter

som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964:822) eller annan
lag.

946

' Prop, 1978/79:110, JoU 30. rskr 387.

¬

background image

Anläggning av skog på skogsmark

1979:429

5 § Ny skog skall anläggas på skogsmark

1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på

grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,

2. om marken ligger outnyttjad,

3. om skogen är så gles eller till så s tor del består av för marken olämp­

ligt trädslag att dess tillväxt är avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig.

�&tgärd enligt första stycket skall vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan

dröjsmål och i fall som anges i 3 inom sk älig tid.

6 § Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande

förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning på grund av röta eller själv­
gallring i beståndet, får skogsvårdsstyrelsen besluta att beståndet skall

slutavverkas och ny skog anläggas.

7 § Vid anläggning av ny skog skall de föryngringsåtgärder vidtas som

kan behövas för att trygga återväxten av skog av tillfredsställande täthet

och beskaffenhet i övr igt. Föreskrifter om föryngringsmetod. markbered­

ning, sådd, plantering, vård av plantskog och andra åtgärder i nämnd a syf­

te meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

8 § Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder

eller ställer upp villkor för

1. användning av visst slag av skogsodlingsmaterial av inhemskt eller

utländskt ursprung vid anläggning av skog.

2. handel med sådant material.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra for­

mer av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog.

9 § Röjning av plantskog eller ungskog skall ske, när skogen är så tät el­

ler av sådan beskaffenhet i övrigt att produktionen av värdefullt virke vä­
sentligt hämmas.

Om skogen är nära gallringsbar ålder, får skogsvårdsstyrelsen i särskild a

fall medge at t röjningen ersätts med tidig gallring.

10 § Skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och vård av ny

skog.

11 § Skogsvårdsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från 5. 7

och 9 §§.

Avverkning av skog på skogsmark

12 § Avverkning på skogsmark får inte ske på annat sätt än genom

1. röjning eller gallring som främjar skogens utveckling,

2. slutavverkning som är ändamålsenlig för anläggning av ny sk og.

13 § Skog får inte slutavverkas förrän den har nått sådan ålder att endast
en mindre ökning av dess medelproduktion kan erhållas, om skogen får stå

947

¬

background image

SFS 1979: 429

kvar. Medelproduktionen beräknas som tillväxten i medeltal per år från

det att skogen anlades.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före­

skrifter om den tidigaste slutavverkningsålder som skall gälla för olika
trädslag inom skilda delar av landet på mark a v olika bonitet.

Skogsvårdsstyrelsen får i särskilda fall medge undan tag från första styc­

ket.

14 § Skogsmarkens ägare svarar för att slutavverkning bedrivs så att en
jämn åldersfördelning av skogen på hans brukningsenhet främjas.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före­

skrifter om hur stor andel av en brukningsenhets skogsmarksareal som år­

ligen eller eljest periodvis får slutavverkas.

Skogsvårdsstyrelsen får i särs kilda fall medge undantag från första styc­

ket.

15 § Som brukningsenhet skall räknas den skogsmark inom en kommun

som tillhör samma ägare, om ej annat följer av föreskrifter som meddelas

av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

16 § Skogsvårdsstyrelsen skall på begäran meddela beslut på förhand

huruvida viss avverkning är förenlig med 13 eller 14 §.

17 § Skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas

av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer underrätta
skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på han s mark.

Svårföryngrad skog och skyddsskog

18 § Regeringen får föreskriva att skog som är svår att föryngra på grund

av dess ogynnsamma läge eller som behövs som skydd mot sand- eller

jordflykt eller för att förhindra att Qällgränsen flyttas ned skall avsättas

som svårföryngrad skog eller skyddsskog.

19 § 1 svårföryngrad skog eller skyddsskog får avverkning inte ske utan
skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

1 samband med att tillstånd ges kan skogsvårdsstyrelsen besluta om åt­

gärder för att begränsa eller motverka olägenhet och trygga återväxten.

Tillstånd behövs inte för röjning eller gallring som främjar skogens ut­

veckling.

Insektshärjning
20 8 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om bekämpning av insektshärjning i skog och om uppa rbetning
av skadad skog, utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som be­

hövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdar.

Skogsmarkens ägare är ansvarig för att sådana åtgärder utförs. För före­

byggande åtgärder i samb and med avverkning och lagring av virke är ock-

948

så annan som har rätt att förfoga över skog eller virke ansvarig.

¬

background image

Naturvårdshänsyn

SFS 1979:429

21 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens intressen vid

skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning, be­
ståndsanläggning. kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvägars
sträckning.

Bemyndigandet medför inte befogenhet att meddela förskrifter som är så

ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Tillsyn
22 § Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Skogsvårdssty­

relsen utövar den närmare tillsynen inom länet.

23 § Tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag.

24 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande eller förbud som be­

hövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen

skall efterlevas.

Föreläggande eller förbud får meddelas sedan det har visat sig att myn­

dighetens råd och anvisningar inte har följts. I brå dskande fall eller när det
annars finns särskilda skäl, får dock föreläggande eller förbud meddelas
omedelbart.

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsätta vi­

te.

Underlåter någon att efterkomma föreläggande, får tillsynsmyndigheten

förordna att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad.

25 § Föranleder avverkning förhållandevis dyra återväxtåtgärder i störr e
omfattning, får skogsvårdsstyrelsen i sam band med avverkningen förord­
na att säkerhet skall ställas för fullgörandet av åtgärderna.

Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd enligt 19 §.
Ställs inte säkerhet i fall som avses i första stycket, får skogsvårdsstyrel­

sen meddela förbud att avverka skog på brukningsenheten utan skogs­
vårdsstyrelsens tillstånd.

26 § Regeringen kan föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut i äre nde
enligt denna lag.

Ansvar och besvär m. m.

27 § Till b öter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot fö reskrift som har meddelats med stöd av 8 § första styc­

ket eller 20 § första stycket,

2. bryter mot 12 §, 13 § fö rsta stycket eller 14 § första stycket.
3. bryter mot 19 § första stycket eller mot föreskrift om avverkning som

har meddelats med stöd av 19 § andra stycket.

949

¬

background image

SFS 1979:429

4. bryter mot avverkningsförbud som avses i 25 §,
5. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits

med stöd av 17 §,

6. underlåter att iaktta föreläggande eller bryter mot förbud som har

meddelats för att föreskrift enligt 21 § skall efterl evas.

I ringa fall döms ej till ansvar.

Har flera medverkat till gärning som avses i förs ta stycket gäller 23 kap.

4 och 5 §§ brottsbalken.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller för­

budet.

28 § Virke efter avverkning som innebär brott enligt denna lag eller vär­
det därav skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart obilligt.

29 § Talan mot skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag förs hos
skogsstyrelsen genom besvär. Mot skogsstyrelsens beslut förs talan hos

regeringen genom besvär.

30 § Myndighet får förordna att dess beslut skall lända till eft errättelse

utan hinder av förd talan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

2. Genom lagen upphävs skogsvårdslagen (1948: 237) och förordningen

(1894:17 s. 1) angående hushållningen med de allmänna skogarna i riket.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i ställ et den nya
bestämmelsen.

4. Den som innehar skogsmark under ständig besittningsrätt och äger

tillgodogöra sig skogens avkastning utöver husbehovet eller som innehar
skogsmark med fideikommissrätt, skall vid tillämpningen av nya lagen an­
ses som skogsmarkens ägare.

5. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

de avvikelser från nya lagen som kan behövas med hänsyn till övergångs­

svårigheter som kan föranledas av den genom lagen införda röjningsskyl­

digheten.

6. Tillstånd eller beslut som meddelats med stöd av 6, 7, 10, 13, 24 eller

26 § skog svård slagen (1948:237) skall anses meddelade med stöd av mot­
svarande bestämmelse i nya lagen, om int e regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer förordnar annat. Med stöd av 25 § förstn ämnda lag
meddelade förordnanden skall gälla tills vidare. Avverkningsanmälan som

gjorts före nya lagens ikraftträdande skall anses ha fullgjorts enligt nya la­

gen.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ERIC ENLUND

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.