SFS 1983:427

830427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1983:427

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Utkom från trycket

den 9 juni 1983

Utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

dels att 9, 14 och 27 §§ skall ha ne dan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 21 a §, samt närmast före

21 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

9 § Röjning av plantskog eller ungskog skal) ske, när skogen är så tät

eller av sådan beskaffenhet i övrigt att produktionen av värdefullt virke

väsentligt hämmas.

Om skogen är nära gallringsbar ålder, får skogsvårdsstyrelsen i särskilda

fall medge att röjningen ersätts med tidig gallring.

Gallring av skog skall ske, när skogen är så tät att produktionen av

värdefullt virke väsentligt hämmas.

14 § Skogsmarkens ägare svarar för att slutavverkning bedrivs i lämpl ig
omfattning så att en jämn åldersfördelning av skogen på hans bru kningsen-

het främjas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hur stor andel av en brukningsenhets skogsmarksareal som

högst får slutavverkas under en viss period och om hur stor andel av

arealen som måste slutavverkas under perioden. Sistnämnda andel får inte
överstiga hälften av den andel som det är tillåtet att slutavverka.

Prop. 1982/83: 145, JoU 34, rskr 360.

937

¬

background image

SFS 1983:427

Skogsvårdsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första

stycket.

I Skogsbruksplan

21 a § För varje brukningsenhet skall finnas en skogsbruksplan med
riktlinjer för skogens skötsel på enheten. Planen skall upprättas enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regering­
en be stämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undan tag från första stycket.

27 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket

eller 20 § första stycket,

2. bry ter mot 12 § eller 13 § första stycket,
3. bryter mot den avverkningsbegränsning som avses i 14 §,
4. bryter mot 19 § första stycket eller mot föreskrift om avverkning som

har meddelats med stöd av 19 § andra stycket,

5. bryter mot avverkningsförbud som avses i 25 §,
6. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 17§,

7. underlåter att iaktta föreläggande eller bryter mot förbud som har

meddelats för att föreskrift enligt 21 § skall efterl evas.

I ringa fa ll döms ej till ansvar.
Har flera medverkat till gärning som avses i första stycket gäller 23 kap.

4 och 5 §§ brottsbalken.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

1. Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1983.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­

skriva de avvikelser från lagen som kan behövas med hänsyn till över­
gångssvårigheter som kan föranledas av den genom lagen införda skyldig­
heten att gallra skog.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

938

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.