SFS 1990:96

900096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1990.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan­

det gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1989/90:57. JoU 13, rskr. 114 .

Utkom frän trycke t

den 27 mars 199 0

Lag

SFS 1990:96

om ändring i skogsvärdslagen (1979: 429);

Utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 och 30 §§ och rubriken när­

mast före 27 § skogsvårdslagen (1979:429) skall ha följande lydelse.

Ansvar och överklagande m.m.
29 § Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt d enna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens beslut i e tt särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrif­

ter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

30 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.