SFS 1991:644

910644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:644

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utkom från trvckct

den 17 juni 1 991

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17, 19 c och 21 § § skogsvårds-

lagen (1979:429) skal! h a följande lydelse.

' Prop, i990/9l;9(}. JoU30. rskr. 338.

34-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:644

17 § Skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer underrätta

skogsvårdsstyrelsen om

1. avverkning som skall äg a rum på hans mark,

2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd

enligt naturvårdslagen (1964; 822).

I9c §- 1 fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

19b § andra eller tredje stycket gäller bestämmelsern a i 25 §, 26 § första

stycket första meningen, 27 § första meningen, 27a §, 31 § andra stycket,

32 §, 33 § första stycket, 34 §, 35 § första stycket första meningen och
andra stycket samt 36 § naturvårdslagen (1964:822).

21 §' Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyg­

gens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd­
samlingar, dikning och skogsbilvägars sträckning.

Bemyndigandet medför inte befogenhet att meddela föreskrifter som är

så ingripande a tt pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

^ Senaste lydelse 1990: 1379.

'' Senaste lydelse 1990: 1379.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.