SFS 1990:1379

901379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag_

SFS 1990:1379

om andrmg i skogsvardslagen (1979:429);

utkom frän trycket

Utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)^

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 21 a § skall betecknas 21 b §,
dels att 14, 18, 21 och 27 §§ samt rubrikerna närmast före 18 och 21 §§

skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 21 a § ska ll sättas närmast före 21 b §,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 19 a�19 e och

21 a §§, av följande lydelse.

14 §' Skogsmarkens ägare svarar för att slutavverkning bedrivs i lämplig

omfattning så att en jämn åldersfördelning av skogen på hans brukningsen-
het främjas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hur stor andel av en brukningsenhets skogsmarksareal som

högst får slutavverkas under en viss period och om hur stor andel av

arealen som måste slutavverkas under perioden. Sistnämnda andel får inte
överstiga hälften av den andel som det är tillåtet att slutavverka.

För visst fall föreskrivs undantag från första stycket i 19 b §. Skogsvårds­

styrelsen får i övrigt i särskilda fall medge undantag från första stycket.

I Krav på tillstånd till avverkning m. m.

18 § Regeringen m eddelar föreskrifter om att skog som är svår att för­

yngra på grund av dess ogynnsamma läge eller som behövs som skydd mot

sand- eller jordflykt eller för a tt förhindra att fjällgränsen flyttas ned skall
avsättas som svårföryngrad skog eller skyddsskog. Regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om
vilka delar av den svårföryngrade skogen som skall anses utgöra fjällnära

skog.

19 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

för visst eller vissa områden föreskriva att tillstånd till avverkning av

svårföryngrad skog inte får ges

1. i fråg a om skog på mark som inte i genomsnitt kan producera minst

en kubikmeter virke om året per hektar, om det inte finns särskilda skäl,

2. för byggande av skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte

motsvarar kostnaden för den eller om vägen inte kan passas in i en
vägnätsplan.

19 b § 1 ansökan om tillstånd enligt 19 § till avv erkning i fjällnära skog
skall sökanden redovisa vad han avser att göra för att tillgodose naturvår­
dens och kulturmiljövårdens intressen.

den 28 december 1990

' Prop. 1990/91:3, JoU13, rskr. 70.

^ Senaste lydelse av 6 § 1982: 556.

^ Senaste lydelse 1983:427.

2499

¬

background image

SFS 1990:1379

2500

Tillstånd får inte meddelas om avverkningen är oförenlig med intreä

som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården.''

När tillstånd ges skall skogsvårdsstyrelsen besluta om vilka hänsyn

skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, såsom i fr
om hyggets storlek och förläggning samt tillåten avverkningsform.

⬢,

Bestämmelserna i 14 § första stycket i vad d e avser krav på slutavverk-V

ning gäller inte i fråga om fjällnära skog.

?

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm mer får meddela

föreskrifter om und antag från redovisningsskyldighet enligt första stycket i"

fråga om brukningsenhet som omfattar högst 500 hektar skogsmark inom
området för fjällnära skog.

'iiiiii

⬢BJf

⬢jiill

jtJ

19 c § I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

19 b § andra eller tredje stycket gäller best ämmelserna i 25 §, 26 § första

stycket första meningen, 27 § första meningen, 27 a §, 31 § andra stycket,
32 §, 33 § första stycket, 34 §, 35 § första stycket första meningen och
andra stycket samt 36 § naturvårdslagen (1964:822). Vad som i 32 § n a- ''

turvårdslagen sägs om länsstyrelsen eller kommunen skall i stället gäl la
skogsvårdsstyrelsen.

ft

j'Sio®

19 d § Innan avverkning sker inom ett område där renskötsel får bed ri-

vas enligt rennäringslagen (197 1:437) under hela året (renskötselns året-

runt-marker) skall berörd sameby beredas tillfälle till samråd enligt före-

'

skrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen tf*?

bestämmer.

19 e § 1 ansökan om tillstånd enligt 19 § till avver kning skall sökanden

redovisa vad han avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen.

Inom renskötselns året-runt-marker får tillstånd inte meddelas om av ­

verkningen

1. medför sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla

tillåtet renantal påverkas, eller

2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.

När tillstånd ges skall skogsvårdsstyrelsen besluta om vilka hänsyn som

skall tas till rennäringens intressen, såsom i fråga om hyggets storlek och

förläggning samt tillåten avverkningsform. Sådana villkor får dock inte

avse annat än vad som uppenbart påkallas med hänsyn till rensköt selrät­

ten.

lätilfi

Er!" il'

. m

I Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och

kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hy g­

gens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd­
samlingar och skogsbilvägars sträckning.

Bemyndigandet medför inte befogenhet att meddela föreskrifter som är

så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

21 a § Vid skötsel av skog skall i fråga om hyggens storlek och utlägg­
ning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvn

¬

background image

n

sträckning den anpassning ske som uppenbart påkallas med hänsyn

SFS 1990:1379

I

'rennäringen. Vid planläggning och genomförande av åtgärderna skall

rsträvas att berörd sameby har årlig tillgång till sammanhängande

>3iH�0etesområden oc h till vegetation som behövs inom områden för samling,

flyttning och rastn ing av renarna.

iäi.

27 §" Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första

stycket, 19 d § eller 20 § första stycket,

2. bryter mot 12 § eller 13 § första stycket,
3. bryter mot den avverkningsbegränsning som avses i 14 §,

4. bryter mot 19 § första stycket eller mot villkor som gäller avverkning­

en o ch som har meddelats med stöd av 19 § andra stycket, 19 b § tre dje
stycket eller 19 e § tredje stycket,

5. bryter mot avverkningsförbud som avses i 25 §,
6. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 17 §,

7. underlåter att iaktta föreläggande eller bryter mot förbud som har

meddelats för att 21 a § eller föreskrift enligt 21 § skall efterlevas.

I ringa fall döms ej till ansvar.
Har flera medverkat till gärning som avses i första stycket gäller 23 kap.

j , 4 och 5 §§ brottsbalken.

Ii^ Den som har ö verträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

L.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
I ärende som avses i 19 b § första stycket eller 19 e § första stycket skall

sökanden, även om ansökningen gjorts före ikraftträdandet av denna lag,
om tillståndsmyndigheten begär det komplettera ansökningen med en

redovisning av vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och
kulturmiljövårdens respektive rennäringens intressen.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

'i'

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

'Senaste lydelse 1983:427.

2501

lif

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.